Pengertian Zakat: Panduan Lengkap Makna dan Tujuannya

Nur Jannah


Pengertian Zakat: Panduan Lengkap Makna dan Tujuannya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat sangat penting dalam Islam karena memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Manfaat zakat bagi individu antara lain dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta meningkatkan ketakwaan. Manfaat zakat bagi masyarakat antara lain dapat membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya, serta mendorong pemerataan pendapatan.

Dalam sejarah Islam, zakat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa Rasulullah SAW, zakat hanya diwajibkan kepada pemilik hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Namun, seiring perkembangan zaman, jenis harta yang wajib dizakati semakin bertambah.

Apa Makna Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami, di antaranya:

 • Pengertian: Harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu.
 • Tujuan: Membersihkan harta dan jiwa, meningkatkan ketakwaan, serta membantu masyarakat.
 • Jenis: Zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, dan zakat pertanian.
 • Nisab: Batas minimal harta yang wajib dizakati.
 • Penerima: Fakir miskin, anak yatim, amil zakat, dan orang-orang yang berhak lainnya.
 • Waktu: Waktu tertentu yang telah ditetapkan, seperti saat panen atau bulan Ramadan.
 • Cara Penyaluran: Dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat atau langsung kepada penerima.
 • Manfaat: Membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan, membantu masyarakat, dan pemerataan pendapatan.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, kita dapat melaksanakan zakat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat.

Pengertian

Pengertian zakat sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu merupakan aspek krusial dalam memahami makna zakat secara komprehensif. Aspek ini mencakup beberapa komponen penting, antara lain:

 • Jenis Harta: Harta yang wajib dizakati meliputi harta yang dimiliki secara penuh, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak.
 • Nisab: Setiap jenis harta memiliki nisab atau batas minimal tertentu yang harus terpenuhi sebelum wajib dizakati. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram.
 • Golongan Penerima: Zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
 • Waktu Penyaluran: Waktu penyaluran zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Misalnya, zakat mal dapat disalurkan kapan saja, sedangkan zakat fitrah wajib disalurkan sebelum Shalat Idul Fitri.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, kita dapat lebih memahami makna zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban mengeluarkan harta, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan

Tujuan zakat tidak hanya sebatas mengeluarkan harta, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek dari tujuan zakat:

 • Membersihkan Harta: Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dari hak orang lain yang mungkin telah bercampur di dalamnya, sehingga harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan halal.
 • Membersihkan Jiwa: Zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan kasih sayang kepada sesama.
 • Meningkatkan Ketakwaan: Menunaikan zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan seorang muslim.
 • Membantu Masyarakat: Zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, sehingga dapat membantu meringankan beban mereka dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan memahami berbagai tujuan zakat tersebut, kita dapat semakin menyadari pentingnya menunaikan zakat dengan benar dan ikhlas. Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat.

Jenis

Dalam pembahasan tentang “apa makna zakat”, jenis-jenis zakat perlu mendapat perhatian khusus. Zakat tidak hanya mencakup satu jenis harta saja, tetapi memiliki beberapa jenis yang berbeda, masing-masing dengan ketentuan dan perhitungannya sendiri. Berikut adalah beberapa jenis zakat yang perlu diketahui:

 • Zakat Mal
  Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Zakat mal wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai nisab (batas minimal) tertentu.
 • Zakat Fitrah
  Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras atau gandum, dengan jumlah tertentu untuk setiap jiwa.
 • Zakat Profesi
  Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan tertentu, seperti gaji, honorarium, atau upah. Zakat profesi dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima dalam satu tahun.
 • Zakat Pertanian
  Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen yang diperoleh.

Dengan memahami jenis-jenis zakat tersebut, kita dapat lebih memahami makna zakat secara komprehensif. Zakat tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi juga merupakan kewajiban yang disesuaikan dengan jenis harta dan penghasilan yang dimiliki. Dengan menunaikan zakat sesuai dengan jenisnya, kita dapat melaksanakan ibadah zakat dengan benar dan optimal.

Nisab

Dalam konteks “apa makna zakat”, nisab merupakan aspek krusial yang menentukan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, artinya harta yang telah mencapai atau melebihi nisab wajib dikeluarkan zakatnya.

 • Jenis Harta dan Nisab
  Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Misalnya, nisab untuk emas adalah 85 gram, sedangkan nisab untuk uang adalah setara dengan 85 gram emas.
 • Waktu Penghitungan
  Nisab dihitung berdasarkan kepemilikan harta pada waktu tertentu, biasanya pada saat menjelang zakat mal.
 • Kewajiban Zakat
  Jika harta telah mencapai nisab, maka pemilik harta wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai harta yang melebihi nisab.
 • Hikmah Nisab
  Penetapan nisab dalam zakat memiliki hikmah untuk menghindari beban zakat yang terlalu berat bagi pemilik harta yang masih dalam taraf memenuhi kebutuhan pokok.

Dengan memahami nisab dan ketentuannya, kita dapat menjalankan ibadah zakat secara benar dan sesuai syariat. Nisab bukan hanya sekadar batas minimal harta yang wajib dizakati, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam.

Penerima

Dalam konteks “apa makna zakat”, aspek penerima zakat memegang peranan penting. Zakat tidak hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadits, mencakup delapan golongan, yaitu:

 • Fakir

  Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Miskin

  Yaitu orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Amil Zakat

  Yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Mualaf

  Yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan iman dan kehidupannya.

 • Budak

  Yaitu orang yang terikat perbudakan dan membutuhkan bantuan untuk memperoleh kemerdekaan.

 • Gharim

  Yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya.

 • Fisabilillah

  Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang dan dai.

 • Ibnu Sabil

  Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dengan memahami golongan penerima zakat ini, kita dapat menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan sesuai dengan syariat Islam. Zakat tidak hanya menjadi ibadah ritual, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Waktu

Aspek waktu dalam zakat merupakan bagian penting dari “apa makna zakat” karena menunjukkan adanya ketetapan waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat. Waktu-waktu tersebut berkaitan dengan jenis zakat yang berbeda dan memiliki makna serta hikmah tertentu.

 • Waktu Zakat Mal

  Zakat mal dikeluarkan pada saat harta telah mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan). Waktu ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan secara berkala.

 • Waktu Zakat Fitrah

  Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, sebelum Shalat Idul Fitri. Waktu ini menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan bentuk pembersihan diri sebelum merayakan hari kemenangan.

 • Waktu Zakat Pertanian

  Zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen. Waktu ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Allah SWT.

 • Waktu Zakat Profesi

  Zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. Waktu ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dari setiap penghasilan yang diperoleh.

Dengan memahami waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk zakat, kita dapat menjalankan ibadah zakat secara tepat waktu dan sesuai dengan syariat Islam. Waktu dalam zakat tidak hanya sekedar ketetapan, tetapi juga memiliki hikmah dan makna yang mendalam.

Cara Penyaluran

Cara penyaluran zakat memiliki keterkaitan yang erat dengan “apa makna zakat”. Zakat tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi juga merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, cara penyaluran zakat yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan kebermanfaatan zakat.

Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui lembaga amil zakat (LAZ) atau langsung kepada penerima. Masing-masing cara penyaluran memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyaluran melalui LAZ memiliki keuntungan dari segi pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, LAZ juga memiliki jaringan yang lebih luas sehingga dapat menjangkau penerima yang lebih banyak. Namun, penyaluran melalui LAZ juga memiliki kekurangan, yaitu adanya biaya operasional yang dapat mengurangi jumlah zakat yang diterima oleh penerima.

Penyaluran zakat secara langsung kepada penerima memiliki keuntungan dari segi transparansi dan akuntabilitas yang lebih jelas. Selain itu, penyaluran secara langsung juga dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara pemberi zakat dengan penerima zakat. Namun, penyaluran secara langsung juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam memastikan bahwa zakat diterima oleh orang yang berhak dan adanya potensi penyalahgunaan.

Dengan memahami berbagai cara penyaluran zakat, kita dapat memilih cara yang paling tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Cara penyaluran yang tepat akan memastikan bahwa zakat dapat disalurkan secara efektif dan bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Manfaat

Manfaat zakat sangatlah banyak, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu manfaat utama zakat adalah membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin telah bercampur di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan halal.

Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sehingga dapat memperkuat iman dan ketakwaan seseorang. Menunaikan zakat juga dapat membantu seseorang untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Manfaat lain dari zakat adalah membantu masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, di antaranya fakir, miskin, dan anak yatim. Dengan menyalurkan zakat, kita dapat meringankan beban mereka dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, zakat juga dapat membantu pemerataan pendapatan. Zakat diambil dari orang-orang yang mampu dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tanya Jawab tentang “Apa Makna Zakat”

Berikut adalah beberapa tanya jawab yang sering muncul terkait dengan “apa makna zakat”. Tanya jawab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menjawab berbagai keraguan yang mungkin timbul.

Pertanyaan 1: Apa itu zakat?

Jawaban: Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Pertanyaan 2: Mengapa zakat wajib ditunaikan?

Jawaban: Zakat wajib ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam dan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

Pertanyaan 3: Kapan zakat wajib dikeluarkan?

Jawaban: Waktu pengeluaran zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Misalnya, zakat mal dikeluarkan ketika harta telah mencapai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum Shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 4: Kepada siapa zakat boleh disalurkan?

Jawaban: Zakat boleh disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 5: Apa manfaat zakat bagi masyarakat?

Jawaban: Zakat memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya, serta mendorong pemerataan pendapatan.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara menghitung zakat?

Jawaban: Cara menghitung zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat mal, perhitungannya adalah 2,5% dari nilai harta yang melebihi nisab.

Tanya jawab di atas memberikan pemahaman dasar tentang “apa makna zakat”. Namun, masih banyak aspek lain yang perlu dibahas lebih dalam untuk memahami zakat secara komprehensif. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai jenis zakat dan ketentuan masing-masing jenis zakat.

Tips Memahami “Apa Makna Zakat”

Untuk memahami “apa makna zakat” secara mendalam, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

Pelajari dasar-dasar zakat: Pahami pengertian zakat, tujuannya, jenis-jenisnya, dan ketentuan umum mengenai zakat.

Ketahui jenis-jenis zakat: Ada beberapa jenis zakat, seperti zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi. Pelajari ketentuan masing-masing jenis zakat.

Hitung zakat dengan benar: Cara menghitung zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Pelajari cara menghitung zakat dengan tepat.

Cari sumber informasi yang terpercaya: Baca buku, artikel, atau tonton video tentang zakat dari sumber-sumber yang kredibel.

Konsultasikan dengan ahli: Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau keraguan, konsultasikan dengan ustadz, kyai, atau lembaga amil zakat.

Salurkan zakat secara tepat: Salurkan zakat Anda melalui lembaga amil zakat yang terpercaya atau langsung kepada penerima yang berhak.

Niatkan ibadah: Menunaikan zakat adalah ibadah. Niatkan ibadah saat Anda mengeluarkan zakat.

Amalkan secara konsisten: Zakat adalah kewajiban rutin. Amalkan zakat secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat memahami “apa makna zakat” secara lebih komprehensif. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga ibadah yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat zakat lebih dalam. Memahami hikmah dan manfaat zakat akan semakin memotivasi kita untuk menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Kesimpulan

Pembahasan tentang “apa makna zakat” dalam artikel ini memberikan banyak wawasan penting. Pertama, zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga ibadah sosial yang memiliki dimensi ekonomi dan spiritual. Kedua, zakat memiliki banyak jenis, ketentuan, dan waktu penyaluran yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami dengan baik agar dapat ditunaikan sesuai syariat. Ketiga, zakat memberikan manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat, seperti membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan, membantu fakir miskin, dan menciptakan pemerataan pendapatan.

Memahami makna zakat secara mendalam sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami makna zakat, kita dapat menunaikannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial kita kepada sesama. Mari tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, karena setiap rupiah zakat yang kita keluarkan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru