Pengertian Zakat Menurut Bahasa: Panduan Lengkap

Nur Jannah


Pengertian Zakat Menurut Bahasa: Panduan Lengkap

Zakat secara bahasa berarti ‘suci’, ‘bersih’, ‘subur’, dan ‘berkembang’. Dalam konteks istilah agama, zakat dimaknai sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki peranan penting dalam Islam, yakni sebagai ibadah vertikal kepada Allah SWT sekaligus ibadah horizontal yang memiliki keutamaan dan manfaat bagi penerimanya. Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi salah satu pilar ekonomi umat Islam dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang zakat dalam Islam, termasuk jenis-jenisnya, ketentuan penunaiannya, hikmah di balik pensyariatannya, dan peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat.

Arti Zakat Menurut Bahasa

Memahami arti zakat menurut bahasa sangat penting karena menjadi dasar pemahaman tentang konsep zakat secara keseluruhan. Berikut adalah 8 aspek penting terkait arti zakat menurut bahasa:

 • Suci
 • Bersih
 • Subur
 • Berkembang
 • Memberi makan
 • Menyucikan
 • Pertumbuhan
 • Keberkahan

Aspek-aspek ini saling terkait dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna zakat. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk menyucikan harta, menumbuhkan keimanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami aspek-aspek ini, umat Islam dapat melaksanakan zakat dengan lebih baik dan merasakan manfaatnya secara optimal.

Suci

Dalam arti zakat menurut bahasa, kata “suci” memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara etimologis, zakat berasal dari kata “zakaa” yang berarti “suci”, “bersih”, dan “subur”. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dalam beberapa aspek:

Pertama, zakat berfungsi untuk menyucikan harta. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat dianggap sebagai harta yang bersih dan suci, sehingga dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan.

Kedua, zakat juga berdampak pada penyucian jiwa. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim melatih sifat dermawan, empati, dan kepedulian sosial. Hal ini dapat membantu menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, egois, dan cinta dunia.

Ketiga, zakat memiliki efek penyucian pada masyarakat. Harta zakat yang didistribusikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, zakat dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

Memahami hubungan antara “suci” dan “arti zakat menurut bahasa” sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat. Dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya, umat Islam dapat melaksanakan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga dapat memperoleh manfaatnya secara optimal baik di dunia maupun di akhirat.

Bersih

Dalam konteks “arti zakat menurut bahasa”, “bersih” memiliki makna yang kaya dan multidimensi. Berikut beberapa aspek penting terkait “bersih” dalam konteks zakat:

 • Harta yang Halal
  Zakat hanya diwajibkan atas harta yang halal dan diperoleh melalui jalan yang dibenarkan syariat. Harta yang haram atau diperoleh melalui cara-cara yang tidak baik tidak diperkenankan untuk dizakatkan.
 • Terbebas dari Hutang
  Harta yang dizakatkan haruslah harta yang bebas dari hutang. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk berzakat dengan harta yang masih menjadi tanggungan hutang.
 • Cukup Nisab
  Zakat hanya wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai nisab, yaitu batas minimal tertentu yang telah ditetapkan syariat. Harta yang belum mencapai nisab belum wajib dizakatkan.
 • Telah Mencapai Haul
  Zakat hanya wajib dikeluarkan atas harta yang telah dimiliki dan dikuasai selama satu tahun penuh (haul). Harta yang belum mencapai haul belum wajib dizakatkan.

Dengan memenuhi aspek-aspek “bersih” ini, zakat yang dikeluarkan akan menjadi zakat yang sah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya. Memahami aspek “bersih” dalam arti zakat menurut bahasa sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan sesuai dengan syariat.

Subur

Dalam konteks “arti zakat menurut bahasa”, aspek “subur” memiliki makna yang mendalam dan kaya. “Subur” dalam arti zakat dapat dimaknai sebagai harta yang diberkahi Allah SWT dan memiliki potensi untuk berkembang dan bertambah.

 • Berkah dan Pertumbuhan
  Harta yang dizakatkan akan diberkahi dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dengan berzakat, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan kepatuhannya kepada Allah, sehingga Allah membalasnya dengan keberkahan dan peningkatan rezeki.
 • Investasi di Akhirat
  Zakat dapat dipandang sebagai investasi di akhirat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan menjadi tabungan di sisi Allah SWT dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda di kehidupan kelak.
 • Pembersihan dan Penyucian
  Zakat memiliki efek pembersihan dan penyucian harta. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan.
 • Kesejahteraan Sosial
  Zakat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Harta zakat yang didistribusikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Dengan memahami aspek “subur” dalam arti zakat menurut bahasa, umat Islam dapat termotivasi untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk meraih keberkahan, investasi di akhirat, pembersihan harta, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berkembang

Aspek “berkembang” dalam “arti zakat menurut bahasa” mengacu pada potensi harta yang dizakatkan untuk terus berkembang dan bertambah. Ini sejalan dengan tujuan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

 • Potensi Pertumbuhan
  Harta yang dizakatkan memiliki potensi untuk berkembang dan bertambah, baik secara materi maupun spiritual. Dengan berzakat, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan kepatuhannya kepada Allah SWT, sehingga Allah membalasnya dengan keberkahan dan peningkatan rezeki.
 • Investasi Masa Depan
  Zakat dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan menjadi tabungan di sisi Allah SWT dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda di kehidupan kelak.
 • Pembersihan dan Penyucian
  Zakat memiliki efek pembersihan dan penyucian harta. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan. Harta yang bersih dan suci memiliki potensi lebih besar untuk berkembang dan berkah.
 • Kesejahteraan Sosial
  Zakat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Harta zakat yang didistribusikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, zakat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memahami aspek “berkembang” dalam “arti zakat menurut bahasa”, umat Islam dapat termotivasi untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk meraih pertumbuhan dan keberkahan, baik secara individu maupun sosial.

Memberi Makan

Dalam “arti zakat menurut bahasa”, aspek “memberi makan” memiliki makna yang luas dan mendalam. Memberi makan dalam konteks zakat tidak hanya dimaknai secara harfiah, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan spiritual yang penting.

 • Menghilangkan Kelaparan
  Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu kaum fakir dan miskin yang kekurangan makanan. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi mereka yang membutuhkan.
 • Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
  Zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta zakat yang didistribusikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
 • Pembersihan Harta
  Zakat juga berfungsi sebagai sarana pembersihan harta. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan.
 • Investasi di Akhirat
  Selain manfaat di dunia, zakat juga menjadi investasi berharga di akhirat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan menjadi tabungan di sisi Allah SWT dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda di kehidupan kelak.

Dengan memahami aspek “memberi makan” dalam “arti zakat menurut bahasa”, umat Islam dapat melaksanakan zakat dengan lebih bermakna. Zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai sarana untuk membantu sesama, meningkatkan kesejahteraan sosial, membersihkan harta, dan berinvestasi di akhirat.

Menyucikan

Dalam “arti zakat menurut bahasa”, aspek “menyucikan” memegang peranan penting. “Menyucikan” dalam konteks zakat tidak hanya dimaknai secara harfiah, tetapi juga memiliki implikasi spiritual dan sosial yang mendalam.

 • Pembersihan Harta
  Zakat berfungsi sebagai sarana pembersihan harta. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan.
 • Penyucian Diri
  Zakat juga menjadi sarana penyucian diri. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim melatih sifat dermawan, empati, dan kepedulian sosial. Hal ini dapat membantu menyucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir, egois, dan cinta dunia.
 • Pemberkahan Harta
  Harta yang dizakatkan akan diberkahi dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dengan berzakat, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan kepatuhannya kepada Allah, sehingga Allah membalasnya dengan keberkahan dan peningkatan rezeki.
 • Investasi di Akhirat
  Selain manfaat di dunia, zakat juga menjadi investasi berharga di akhirat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan menjadi tabungan di sisi Allah SWT dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda di kehidupan kelak.

Dengan memahami aspek “menyucikan” dalam “arti zakat menurut bahasa”, umat Islam dapat melaksanakan zakat dengan lebih bermakna. Zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai sarana untuk membersihkan harta, menyucikan diri, mendapatkan keberkahan, dan berinvestasi di akhirat.

Pertumbuhan

Dalam konteks “arti zakat menurut bahasa”, “pertumbuhan” merujuk pada potensi harta yang dizakatkan untuk terus berkembang dan bertambah. Pertumbuhan ini tidak hanya berdimensi materi, tetapi juga spiritual dan sosial.

 • Potensi Berkembang

  Harta yang dizakatkan memiliki potensi untuk berkembang dan bertambah, baik secara materi maupun spiritual. Dengan berzakat, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan kepatuhannya kepada Allah SWT, sehingga Allah membalasnya dengan keberkahan dan peningkatan rezeki.

 • Investasi Masa Depan

  Zakat dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan menjadi tabungan di sisi Allah SWT dan akan memberikan balasan yang berlipat ganda di kehidupan kelak.

 • Pembersihan dan Penyucian

  Zakat memiliki efek pembersihan dan penyucian harta. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menyucikannya dari unsur-unsur kesyirikan atau keserakahan. Harta yang bersih dan suci memiliki potensi lebih besar untuk berkembang dan berkah.

 • Kesejahteraan Sosial

  Zakat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Harta zakat yang didistribusikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, zakat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Memahami aspek “pertumbuhan” dalam “arti zakat menurut bahasa” dapat memotivasi umat Islam untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk meraih pertumbuhan dan keberkahan, baik secara individu maupun sosial.

Keberkahan

Keberkahan merupakan aspek penting dalam “arti zakat menurut bahasa”. Keberkahan merujuk pada limpahan kebaikan dan keberuntungan yang dilimpahkan Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertakwa dan menjalankan perintah-Nya, termasuk menunaikan zakat.

 • Pertambahan Harta

  Salah satu bentuk keberkahan yang sering dikaitkan dengan zakat adalah pertambahan harta. Dengan berzakat, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan kepatuhannya kepada Allah SWT, sehingga Allah membalasnya dengan keberkahan dan peningkatan rezeki.

 • Kemudahan dalam Urusan

  Keberkahan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kemudahan dalam urusan. Bagi seorang muslim yang berzakat, Allah SWT akan memudahkan segala urusannya, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat.

 • Kebahagiaan dan Ketenteraman Hati

  Menunaikan zakat juga dapat memberikan keberkahan dalam bentuk kebahagiaan dan ketenteraman hati. Dengan berzakat, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah SWT dan membantu sesama, sehingga hatinya menjadi tenang dan bahagia.

 • Perlindungan dari Musibah

  Keberkahan zakat juga dapat berupa perlindungan dari musibah dan bencana. Bagi seorang muslim yang berzakat, Allah SWT akan melindunginya dari berbagai macam musibah dan kesulitan.

Dengan demikian, “keberkahan” dalam “arti zakat menurut bahasa” memiliki makna yang sangat luas dan komprehensif. Keberkahan meliputi berbagai aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga membuka pintu keberkahan dan limpahan kebaikan dari Allah SWT.

Tanya Jawab tentang Arti Zakat Menurut Bahasa

Bagian Tanya Jawab ini menyajikan beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait dengan arti zakat menurut bahasa. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu pembaca memahami konsep zakat secara lebih mendalam dan menghindari kesalahpahaman.

Pertanyaan 1: Apa saja aspek yang terkandung dalam arti zakat menurut bahasa?

Jawaban: Arti zakat menurut bahasa mencakup aspek seperti suci, bersih, subur, berkembang, memberi makan, menyucikan, pertumbuhan, dan keberkahan.

Pertanyaan 2: Bagaimana aspek “suci” dikaitkan dengan zakat?

Jawaban: Zakat berfungsi menyucikan harta dari hak orang lain dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan cinta dunia.

Pertanyaan 3: Apa yang dimaksud dengan aspek “bersih” dalam arti zakat?

Jawaban: Aspek “bersih” dalam zakat berarti harta yang dizakatkan harus halal, bebas dari hutang, mencapai nisab, dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).

Pertanyaan 4: Bagaimana zakat dapat “berkembang” dan memberikan manfaat?

Jawaban: Harta yang dizakatkan memiliki potensi untuk berkembang dan bertambah, baik secara materi maupun spiritual. Zakat juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi investasi berharga di akhirat.

Pertanyaan 5: Apa saja bentuk “keberkahan” yang dapat diperoleh dari menunaikan zakat?

Jawaban: Keberkahan zakat dapat berupa pertambahan harta, kemudahan dalam urusan, kebahagiaan dan ketenteraman hati, serta perlindungan dari musibah.

Pertanyaan 6: Mengapa memahami arti zakat menurut bahasa itu penting?

Jawaban: Memahami arti zakat menurut bahasa sangat penting untuk melaksanakan zakat dengan benar dan sesuai syariat, serta untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, baik di dunia maupun di akhirat.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait dengan arti zakat menurut bahasa. Semoga Tanya Jawab ini dapat membantu pembaca memahami konsep zakat secara lebih komprehensif. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis zakat dan ketentuan penunaiannya.

Tips Memahami Arti Zakat Menurut Bahasa

Memahami arti zakat menurut bahasa sangatlah penting sebagai landasan dalam mengamalkan zakat secara benar dan sesuai syariat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda memahami arti zakat menurut bahasa:

Tip 1: Kembali ke Sumber Asli
Pelajari arti zakat dari sumber asli, seperti Al-Qur’an dan hadits. Ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang arti zakat menurut bahasa.

Tip 2: Pahami Konteks Bahasa Arab
Zakat merupakan istilah bahasa Arab. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks bahasa Arab untuk memahami arti zakat secara mendalam.

Tip 3: Cari Referensi dari Ulama
Rujuklah tafsir Al-Qur’an dan kitab-kitab fikih karya ulama terpercaya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang arti zakat menurut bahasa.

Tip 4: Perhatikan Hubungan antar Aspek
Aspek-aspek arti zakat menurut bahasa saling terkait. Pemahaman yang komprehensif membutuhkan pemahaman tentang hubungan antar aspek ini.

Tip 5: Praktikkan dalam Kehidupan
Memahami arti zakat tidak hanya sebatas teori. Terapkan pemahaman Anda dalam praktik menunaikan zakat untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal.

Tip 6: Bagikan Pengetahuan
Setelah memahami arti zakat menurut bahasa, bagikan pengetahuan Anda dengan orang lain. Ini akan membantu menyebarkan pemahaman yang benar tentang zakat.

Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat memahami arti zakat menurut bahasa secara lebih mendalam. Pemahaman yang baik tentang arti zakat akan menjadi dasar yang kuat untuk mengamalkan zakat dengan benar dan mendapatkan manfaatnya secara optimal, baik di dunia maupun di akhirat.

Memahami arti zakat menurut bahasa merupakan langkah awal dalam mempelajari zakat. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis zakat dan ketentuan penunaiannya.

Simpulan Pengertian Zakat Secara Bahasa

Pembahasan mengenai “arti zakat menurut bahasa” dalam artikel ini telah mengupas berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan antara lain:

 • Zakat memiliki makna yang luas, meliputi aspek kesucian, kebersihan, pertumbuhan, keberkahan, dan pembersihan.
 • Setiap aspek saling terkait dan membentuk pemahaman komprehensif tentang zakat, tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana penyucian diri dan pemberdayaan sosial.
 • Memahami arti zakat menurut bahasa sangat penting untuk mengamalkan zakat secara benar dan memperoleh manfaatnya secara optimal.

Sebagai penutup, mari kita jadikan pemahaman tentang arti zakat menurut bahasa ini sebagai motivasi untuk senantiasa menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi spiritual dan sosial yang akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan generasi mendatang.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru