Cara Membaca Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Nur Jannah


Cara Membaca Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga adalah ungkapan yang diucapkan saat seseorang hendak mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Bacaan niat ini dibaca sebelum menyerahkan zakat fitrah kepada amil. Misalnya, “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri ‘an nafsi wa ‘an ahli bait, yang artinya “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya.”

Membaca niat zakat fitrah sangat penting karena merupakan syarat sahnya zakat. Manfaatnya antara lain: mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan harta, dan membantu fakir miskin. Secara historis, kewajiban zakat fitrah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang tata cara membaca niat zakat fitrah untuk keluarga, waktu pelaksanaan, dan hal-hal terkait lainnya.

bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga

Aspek-aspek penting dari bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga perlu diperhatikan untuk memastikan zakat yang dikeluarkan sah dan diterima Allah SWT.

 • Lafaz niat
 • Waktu pengucapan
 • Orang yang diniatkan
 • Jenis zakat
 • Jumlah zakat
 • Cara pembayaran
 • Penerima zakat
 • Syarat wajib zakat
 • Hikmah zakat fitrah

Lafaz niat harus diucapkan dengan jelas dan benar sesuai dengan sunnah. Waktu pengucapan niat adalah saat mengeluarkan zakat. Orang yang diniatkan adalah diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan. Jenis zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah. Jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga amil zakat. Penerima zakat adalah fakir miskin dan delapan asnaf lainnya yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat adalah beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki harta yang mencapai nisab. Hikmah zakat fitrah antara lain untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan membantu fakir miskin.

Lafaz niat

Lafaz niat merupakan bagian penting dari bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga karena merupakan ungkapan yang menunjukkan kehendak seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lafaz niat diucapkan sebelum menyerahkan zakat fitrah kepada amil dan harus memenuhi beberapa ketentuan agar zakat yang dikeluarkan sah. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari lafaz niat:

 • Lafal niat harus diucapkan dengan jelas dan benar sesuai dengan sunnah.
 • Waktu pengucapan niat adalah saat mengeluarkan zakat.
 • Orang yang diniatkan harus disebutkan secara jelas, yaitu diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan.
 • Jenis zakat yang dimaksud harus disebutkan, yaitu zakat fitrah.

Lafaz niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan akan membuat zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan diterima Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dan memperhatikan aspek-aspek penting dari lafaz niat zakat fitrah untuk keluarga.

Waktu pengucapan

Waktu pengucapan niat zakat fitrah untuk keluarga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan agar zakat yang dikeluarkan sah dan diterima Allah SWT. Waktu pengucapan niat ini memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

 • Sebelum mengeluarkan zakat
  Niat zakat fitrah harus diucapkan sebelum zakat dikeluarkan atau diserahkan kepada amil.
 • Saat mengeluarkan zakat
  Niat zakat fitrah juga dapat diucapkan saat zakat sedang dikeluarkan atau diserahkan kepada amil.
 • Setelah mengeluarkan zakat
  Meskipun tidak dianjurkan, niat zakat fitrah masih sah jika diucapkan setelah zakat dikeluarkan atau diserahkan kepada amil, selama zakat tersebut belum sampai kepada penerimanya.
 • Tidak (tidak diperbolehkan) mengucapkan niat sebelum waktu wajib zakat
  Niat zakat fitrah tidak boleh diucapkan sebelum waktu wajib mengeluarkan zakat, yaitu setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri.

Dengan memperhatikan ketentuan waktu pengucapan niat zakat fitrah untuk keluarga, maka zakat yang dikeluarkan akan menjadi sah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Orang yang diniatkan

Dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga, orang yang diniatkan memegang peranan penting. Orang yang diniatkan adalah mereka yang menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat, seperti istri, anak, dan orang tua. Sebab, zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk diri sendiri dan setiap orang yang menjadi tanggungannya.

Jika seseorang tidak menyebutkan orang yang diniatkan dalam bacaan niatnya, maka zakat fitrah yang dikeluarkannya hanya sah untuk dirinya sendiri. Sementara itu, zakat fitrah untuk orang yang menjadi tanggungannya tidak dianggap sah dan harus dikeluarkan kembali.

Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang memiliki tanggungan untuk menyebutkan nama-nama mereka dalam bacaan niat zakat fitrah. Dengan demikian, zakat fitrah yang dikeluarkan akan sah dan diterima oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan seluruh tanggungannya.

Jenis zakat

Jenis zakat memiliki kaitan yang erat dengan bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Bacaan niat zakat fitrah diucapkan dengan menyebutkan jenis zakat yang hendak dikeluarkan. Dalam hal ini, jenis zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Penyebutan jenis zakat dalam bacaan niat sangat penting karena menjadi penentu sah atau tidaknya zakat yang dikeluarkan. Jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah, namun dalam bacaan niatnya tidak menyebutkan jenis zakat, maka zakat tersebut tidak dianggap sah. Sebab, zakat fitrah memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda dengan jenis zakat lainnya, seperti zakat mal atau zakat profesi.

Oleh karena itu, dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga, jenis zakat harus disebutkan secara jelas dan benar, yaitu zakat fitrah. Dengan demikian, zakat yang dikeluarkan akan sah dan diterima oleh Allah SWT untuk diri sendiri dan seluruh tanggungannya.

Jumlah zakat

Jumlah zakat memiliki keterkaitan yang erat dengan bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Bacaan niat zakat fitrah diucapkan dengan menyebutkan jumlah zakat yang hendak dikeluarkan. Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan untuk setiap jiwa adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya. Penetapan jumlah zakat fitrah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Penyebutan jumlah zakat dalam bacaan niat sangat penting karena menjadi penentu sah atau tidaknya zakat yang dikeluarkan. Jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah, namun dalam bacaan niatnya tidak menyebutkan jumlah zakat, maka zakat tersebut tidak dianggap sah. Sebab, jumlah zakat fitrah memiliki ketentuan yang berbeda dengan jenis zakat lainnya, seperti zakat mal atau zakat profesi.

Oleh karena itu, dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga, jumlah zakat harus disebutkan secara jelas dan benar, yaitu satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, zakat yang dikeluarkan akan sah dan diterima oleh Allah SWT untuk diri sendiri dan seluruh tanggungannya.

Cara pembayaran

Cara pembayaran zakat fitrah memiliki keterkaitan dengan bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Bacaan niat zakat fitrah diucapkan bersamaan dengan penyebutan cara pembayaran zakat yang akan dilakukan. Ada dua cara pembayaran zakat fitrah yang umum dilakukan, yaitu secara langsung dan melalui lembaga amil zakat.

Pembayaran zakat fitrah secara langsung dilakukan dengan menyerahkan zakat fitrah berupa makanan pokok atau uang tunai kepada fakir miskin atau amil zakat. Sedangkan pembayaran zakat fitrah melalui lembaga amil zakat dilakukan dengan menyerahkan zakat fitrah berupa uang tunai kepada lembaga amil zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi keagamaan.

Kedua cara pembayaran zakat fitrah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembayaran zakat fitrah secara langsung memungkinkan pemberi zakat untuk mengetahui secara langsung kepada siapa zakat tersebut diberikan. Sedangkan pembayaran zakat fitrah melalui lembaga amil zakat lebih praktis dan efisien, karena dapat menjangkau fakir miskin yang lebih banyak dan tepat sasaran.

Penerima zakat

Penerima zakat merupakan salah satu aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Dalam bacaan niat tersebut, disebutkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penerima zakat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Amil berhak menerima zakat sebagai bentuk upah atas pekerjaannya.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mualaf berhak menerima zakat sebagai bentuk bantuan untuk memperkuat keimanannya.

Pemberian zakat kepada penerima zakat yang berhak merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Zakat dapat membantu meringankan beban hidup fakir miskin, membantu amil dalam menjalankan tugasnya, dan memperkuat keimanan para mualaf. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan memperhatikan aspek penerima zakat dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga.

Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat merupakan hal yang sangat penting dalam bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Pasalnya, syarat wajib zakat menjadi dasar seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka zakat fitrah tidak wajib dikeluarkan. Bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga baru diucapkan setelah syarat-syarat wajib zakat tersebut terpenuhi.

Syarat wajib zakat fitrah antara lain:

 • Islam
 • Baligh (dewasa)
 • Berakal sehat
 • Merdeka (bukan budak)
 • Mampu (memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok)

Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan untuk diri sendiri dan setiap orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua. Bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga diucapkan dengan menyebut nama-nama orang yang menjadi tanggungan tersebut.

Hikmah zakat fitrah

Hikmah zakat fitrah merupakan rahasia atau hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah. Hikmah ini sangat erat kaitannya dengan bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga karena bacaan tersebut merupakan ungkapan niat untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Berikut ini adalah beberapa hikmah zakat fitrah yang berimplikasi pada bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga:

Pertama, zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seseorang telah menyucikan diri dan hartanya dari dosa dan kesalahan yang mungkin telah diperbuat selama bulan Ramadan. Hal ini sejalan dengan bacaan niat zakat fitrah yang berisi permohonan ampunan dosa.Kedua, zakat fitrah merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Dengan mendistribusikan zakat fitrah kepada mereka yang membutuhkan, umat Islam telah menunjukkan rasa kemanusiaan dan solidaritasnya. Bacaan niat zakat fitrah juga mengandung doa agar zakat yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi penerimanya.Ketiga, zakat fitrah dapat membantu memperkuat tali silaturahmi antar sesama. Penyaluran zakat fitrah yang dilakukan secara langsung kepada fakir miskin dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan mereka. Hal ini sesuai dengan semangat bacaan niat zakat fitrah yang bertujuan untuk meraih keridaan Allah SWT.Dengan demikian, hikmah zakat fitrah sangat memengaruhi bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Bacaan tersebut merupakan wujud dari hikmah zakat fitrah yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertanyaan Umum tentang Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya mengenai bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga:

Pertanyaan 1: Apa saja syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Jawaban: Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok.

Pertanyaan 2: Kepada siapa saja zakat fitrah boleh diberikan?

Jawaban: Zakat fitrah boleh diberikan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang terlilit utang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang baru masuk Islam.

Pertanyaan 3: Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Jawaban: Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa.

Pertanyaan 4: Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara membayarkan zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah dapat dibayarkan secara langsung kepada fakir miskin atau amil, atau melalui lembaga amil zakat.

Pertanyaan 6: Apa hikmah zakat fitrah?

Jawaban: Hikmah zakat fitrah antara lain membersihkan jiwa dan harta, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya mengenai bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga. Semoga bermanfaat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara membaca niat zakat fitrah untuk keluarga agar zakat yang kita keluarkan sah dan diterima Allah SWT.

Tips Membaca Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Membaca niat zakat fitrah untuk keluarga merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar zakat yang dikeluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

Tip 1: Pastikan Anda memenuhi syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah antara lain Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok.

Tip 2: Tentukan jumlah zakat fitrah yang akan dikeluarkan. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa.

Tip 3: Siapkan uang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Anda dapat menyiapkan uang atau makanan pokok yang akan dizakatkan sebelum membaca niat zakat fitrah.

Tip 4: Bersihkan diri Anda sebelum membaca niat zakat fitrah. Bersihkan diri Anda dari hadas kecil dan besar sebelum membaca niat zakat fitrah. Anda juga dapat melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum membaca niat zakat fitrah.

Tip 5: Baca niat zakat fitrah dengan jelas dan benar. Baca niat zakat fitrah dengan jelas dan benar sesuai dengan sunnah. Anda dapat membaca niat zakat fitrah dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia.

Tip 6: Niatkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Niatkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan setiap orang yang menjadi tanggungan Anda, seperti istri, anak, dan orang tua.

Tip 7: Salurkan zakat fitrah kepada yang berhak. Salurkan zakat fitrah kepada fakir miskin, amil, atau lembaga amil zakat yang terpercaya.

Tip 8: Berdoa agar zakat fitrah Anda diterima oleh Allah SWT. Setelah menyalurkan zakat fitrah, berdoalah agar zakat fitrah Anda diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi yang menerimanya.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat membaca niat zakat fitrah untuk keluarga dengan benar dan sah. Semoga zakat fitrah yang Anda keluarkan diterima oleh Allah SWT dan menjadi pembersih jiwa dan harta Anda.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah zakat fitrah, yaitu rahasia atau manfaat di balik pensyariatan zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga karena bacaan tersebut merupakan ungkapan niat untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengulas secara mendalam tentang bacaan niat zakat fitrah untuk keluarga, mulai dari pengertian, syarat, hingga tata caranya. Melalui artikel ini, kita dapat memahami bahwa membaca niat zakat fitrah merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari ibadah zakat fitrah itu sendiri. Niat yang tulus dan sesuai dengan sunnah akan menjadikan zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT.

Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah:

 1. Bacaan niat zakat fitrah diucapkan sebelum mengeluarkan zakat dan harus memenuhi beberapa syarat, seperti jelas dan benar sesuai sunnah, diucapkan saat mengeluarkan zakat, dan diniatkan untuk diri sendiri dan keluarga.
 2. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok.
 3. Hikmah zakat fitrah sangat banyak, antara lain membersihkan jiwa dan harta, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagai penutup, marilah kita senantiasa menunaikan ibadah zakat fitrah dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Semoga zakat fitrah yang kita keluarkan dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya. Dengan demikian, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru