Panduan Lengkap Bacaan Niat Zakat Fitrah agar Sah dan Diterima

Nur Jannah


Panduan Lengkap Bacaan Niat Zakat Fitrah agar Sah dan Diterima

Bacaan niat zakat fitrah adalah ucapan yang dilafazkan ketika seseorang hendak mengeluarkan zakat fitrah. Bacaan niat ini bertujuan untuk mengkhususkan zakat yang dikeluarkan sebagai ibadah zakat fitrah. Contoh bacaan niat zakat fitrah: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala.”

Membaca niat zakat fitrah sangat penting karena dapat menyempurnakan ibadah zakat. Selain itu, membaca niat juga dapat mendatangkan pahala. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW selalu membaca niat ketika mengeluarkan zakat fitrah.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bacaan niat zakat fitrah, termasuk tata cara membacanya, syarat dan rukunnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Bacaan Niat Zakat Fitrah

Bacaan niat zakat fitrah merupakan aspek penting dalam ibadah zakat fitrah. Berikut adalah 9 aspek penting yang perlu dipahami:

 • Lafal
 • Waktu
 • Syarat
 • Rukun
 • Dalil
 • Keutamaan
 • Hikmah
 • Tata cara
 • Macam-macam

Memahami aspek-aspek tersebut dapat membantu kita melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sempurna. Misalnya, kita perlu mengetahui lafal niat yang benar agar zakat kita diterima Allah SWT. Kita juga perlu memahami waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah agar tidak terlambat. Selain itu, kita perlu mengetahui syarat dan rukun zakat fitrah agar zakat kita sah. Dengan memahami berbagai aspek bacaan niat zakat fitrah, kita dapat menjalankan ibadah ini dengan lebih baik.

Lafal

Lafal merupakan aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Lafal yang benar akan menjadikan zakat fitrah yang kita keluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT.

 • Lafaz Niat Zakat Fitrah

  Lafal niat zakat fitrah yang benar adalah ” ” atau “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala”.

 • Bahasa yang Digunakan

  Lafal niat zakat fitrah dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Namun, disunnahkan untuk menggunakan bahasa Arab karena merupakan bahasa yang digunakan Rasulullah SAW.

 • Waktu Pengucapan

  Lafal niat zakat fitrah diucapkan pada saat mengeluarkan zakat fitrah. Lafadz niat diucapkan setelah selesai menghitung dan mempersiapkan zakat fitrah yang akan dikeluarkan.

 • Kesalahan Lafal

  Jika terjadi kesalahan dalam mengucapkan lafal niat zakat fitrah, maka zakat fitrah tetap sah. Namun, disunnahkan untuk mengulangi lafal niat dengan benar.

Dengan memahami lafal niat zakat fitrah yang benar, kita dapat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan lebih baik dan sempurna.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Waktu yang tepat untuk membaca niat zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Jika niat zakat fitrah dibaca sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah tersebut tidak sah. Begitu juga jika niat zakat fitrah dibaca setelah shalat Idul Fitri, maka zakat fitrah tersebut tidak sah.

Penyebab pentingnya waktu dalam bacaan niat zakat fitrah adalah karena zakat fitrah merupakan ibadah yang wajib dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Jika zakat fitrah dikeluarkan sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan, maka zakat fitrah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, membaca niat zakat fitrah pada waktu yang tepat sangat penting untuk memastikan sahnya zakat fitrah yang dikeluarkan.

Contoh nyata waktu dalam bacaan niat zakat fitrah adalah ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri. Orang tersebut membaca niat zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Dengan membaca niat zakat fitrah pada waktu yang tepat, maka zakat fitrah yang dikeluarkan tersebut sah dan diterima oleh Allah SWT.

Memahami hubungan antara waktu dan bacaan niat zakat fitrah memiliki beberapa aplikasi praktis. Pertama, kita dapat mengetahui waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kedua, kita dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang kita keluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT. Ketiga, kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan zakat fitrah, seperti membaca niat zakat fitrah sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan.

Syarat

Syarat merupakan aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah beberapa syarat bacaan niat zakat fitrah:

 • Islam

  Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus beragama Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

 • Baligh

  Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus sudah baligh atau sudah dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Berakal

  Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus berakal sehat. Orang yang gila atau tidak waras tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

 • Merdeka

  Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus merdeka. Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Memenuhi syarat-syarat bacaan niat zakat fitrah sangat penting untuk memastikan sahnya zakat fitrah yang dikeluarkan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka zakat fitrah tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim yang mampu wajib memenuhi syarat-syarat bacaan niat zakat fitrah agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Rukun

Rukun merupakan bagian penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Rukun adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bacaan niat zakat fitrah menjadi sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bacaan niat zakat fitrah tersebut tidak sah. Berikut adalah rukun-rukun bacaan niat zakat fitrah:

 1. Membaca lafal niat zakat fitrah
 2. Membaca lafal niat zakat fitrah dengan benar
 3. Membaca lafal niat zakat fitrah dengan ikhlas

Rukun-rukun bacaan niat zakat fitrah ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan tidak sah. Oleh karena itu, setiap muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah wajib memperhatikan rukun-rukun bacaan niat zakat fitrah agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Dalil

Dalil merupakan salah satu aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Dalil adalah dasar hukum yang menjadi landasan bagi suatu ibadah, termasuk zakat fitrah. Dalil bacaan niat zakat fitrah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang merupakan sumber utama ajaran Islam.

Dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Salah satu ayat tersebut adalah:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

QS. At-Taubah: 103

Dalam Al-Hadits, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bacaan niat zakat fitrah. Salah satu hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

“Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri, maka dia hanya dianggap sedekah biasa.”

HR. Bukhari dan Muslim

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa bacaan niat zakat fitrah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Dengan membaca niat zakat fitrah yang benar dan sesuai dengan dalil, maka zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT.

Keutamaan

Keutamaan membaca niat zakat fitrah adalah salah satu aspek penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim. Keutamaan ini meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

 • Pahala yang Besar

  Membaca niat zakat fitrah dengan benar dan ikhlas dapat mendatangkan pahala yang besar dari Allah SWT. Pahala ini dijanjikan dalam beberapa hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakatnya diterima dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan seorang budak.”

 • Diterima Zakatnya

  Dengan membaca niat zakat fitrah, maka zakat yang kita keluarkan akan diterima oleh Allah SWT. Zakat yang diterima akan menyucikan harta kita dan diri kita dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103)

 • Terhindar dari Siksa Kubur

  Membaca niat zakat fitrah juga dapat menjadi salah satu cara untuk terhindar dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah, maka dia akan terhindar dari siksa kubur.” (HR. At-Tirmidzi)

 • Membantu Fakir Miskin

  Zakat fitrah yang kita keluarkan akan sangat bermanfaat bagi fakir miskin. Zakat fitrah akan membantu mereka memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian, kita telah membantu meringankan beban mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Keutamaan-keutamaan membaca niat zakat fitrah ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban zakat fitrah dengan baik dan benar. Dengan membaca niat zakat fitrah, kita tidak hanya menjalankan perintah Allah SWT, tetapi juga akan mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Hikmah

Membaca niat zakat fitrah sangat penting karena mengandung hikmah yang mendalam. Hikmah adalah kebijaksanaan atau pelajaran berharga yang dapat diambil dari suatu perbuatan atau peristiwa. Dalam konteks bacaan niat zakat fitrah, hikmah yang terkandung di dalamnya antara lain:

Pertama, membaca niat zakat fitrah dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Zakat fitrah merupakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan diri dan harta kita, sekaligus membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan membaca niat zakat fitrah, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

Kedua, membaca niat zakat fitrah dapat memperkuat keimanan kita. Dengan membaca niat zakat fitrah, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah SWT dan kita wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk membantu sesama. Hal ini dapat meningkatkan rasa syukur dan kepercayaan kita kepada Allah SWT, karena kita yakin bahwa dengan bersedekah, rezeki kita akan semakin bertambah dan berkah.

Memahami hikmah yang terkandung dalam bacaan niat zakat fitrah sangat penting untuk mengoptimalkan ibadah kita. Dengan memahami hikmahnya, kita akan semakin termotivasi untuk membaca niat zakat fitrah dengan benar dan ikhlas, sehingga zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat.

Tata Cara

Tata cara merupakan salah satu aspek penting dalam bacaan niat zakat fitrah. Tata cara yang benar akan membuat zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT.

 • Lafal Niat

  Lafal niat zakat fitrah diucapkan dengan jelas dan benar. Lafadz niat diucapkan setelah selesai menghitung dan mempersiapkan zakat fitrah yang akan dikeluarkan.

 • Waktu

  Waktu membaca niat zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Jika niat zakat fitrah dibaca sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah tersebut tidak sah.

 • Tempat

  Tidak ada ketentuan khusus mengenai tempat membaca niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah dapat dibaca di mana saja, baik di rumah, masjid, atau tempat lainnya.

 • Cara

  Niat zakat fitrah dibaca dengan cara mengucapkan lafal niat dengan lisan. Tidak diperbolehkan membaca niat zakat fitrah hanya dalam hati.

Dengan memahami tata cara bacaan niat zakat fitrah, kita dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan baik dan benar. Tata cara yang benar akan membuat zakat fitrah kita sah dan diterima oleh Allah SWT.

Macam-macam

Bacaan niat zakat fitrah memiliki beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

 • Lafal Niat

  Lafal niat zakat fitrah dapat bervariasi tergantung mazhab yang dianut. Ada yang membaca niat dengan lafal ” …” (Saya niat mengeluarkan zakat fitrah…), ada juga yang membaca dengan lafal ” …” (Saya telah menunaikan zakat fitrah…). Perbedaan lafal niat ini tidak mempengaruhi sahnya zakat fitrah, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

 • Bahasa

  Bacaan niat zakat fitrah dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Namun, disunnahkan untuk membaca niat dengan bahasa Arab karena merupakan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

 • Tempat

  Bacaan niat zakat fitrah dapat diucapkan di mana saja, baik di rumah, masjid, atau tempat lainnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai tempat membaca niat zakat fitrah.

 • Waktu

  Bacaan niat zakat fitrah diucapkan pada saat mengeluarkan zakat fitrah. Lafadz niat diucapkan setelah selesai menghitung dan mempersiapkan zakat fitrah yang akan dikeluarkan.

Dengan memahami macam-macam bacaan niat zakat fitrah, kita dapat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan baik dan benar. Macam-macam bacaan niat ini tidak mempengaruhi sahnya zakat fitrah, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Bacaan Niat Zakat Fitrah

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang bacaan niat zakat fitrah beserta jawabannya.

Pertanyaan 1: Apa lafal niat zakat fitrah yang benar?

Jawaban: Lafadz niat zakat fitrah yang benar adalah ” ” atau “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala”.

Pertanyaan 2: Kapan waktu yang tepat untuk membaca niat zakat fitrah?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk membaca niat zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 3: Apakah boleh membaca niat zakat fitrah dalam bahasa Indonesia?

Jawaban: Membaca niat zakat fitrah dalam bahasa Indonesia diperbolehkan, namun disunnahkan untuk membaca niat dalam bahasa Arab.

Pertanyaan 4: Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bacaan niat zakat fitrah sah?

Jawaban: Syarat yang harus dipenuhi agar bacaan niat zakat fitrah sah adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka.

Pertanyaan 5: Apakah hukum membaca niat zakat fitrah sebelum atau sesudah mengeluarkan zakat?

Jawaban: Hukum membaca niat zakat fitrah sebelum atau sesudah mengeluarkan zakat adalah tidak sah.

Pertanyaan 6: Apa hikmah membaca niat zakat fitrah?

Jawaban: Hikmah membaca niat zakat fitrah adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berbagi, memperkuat keimanan, dan menyucikan diri dan harta.

Demikianlah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang bacaan niat zakat fitrah beserta jawabannya. Masih banyak aspek lain yang terkait dengan bacaan niat zakat fitrah yang perlu dipahami. Pada artikel selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang tata cara, waktu, dan kesalahan yang sering terjadi dalam membaca niat zakat fitrah.

Tips Membaca Niat Zakat Fitrah yang Benar

Membaca niat zakat fitrah dengan benar sangat penting untuk memastikan sahnya zakat fitrah yang kita keluarkan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kita membaca niat zakat fitrah dengan benar:

Hafalkan lafal niatnya. Lafadz niat zakat fitrah yang benar adalah ” ” atau “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala”.

Baca niat dengan jelas dan benar. Jangan membaca niat dengan terburu-buru atau tidak jelas.

Baca niat setelah selesai menghitung dan mempersiapkan zakat fitrah. Niat zakat fitrah tidak boleh dibaca sebelum zakat fitrah dipersiapkan.

Baca niat dalam keadaan suci. Dianjurkan untuk membaca niat zakat fitrah dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil.

Disunnahkan membaca niat dalam bahasa Arab. Namun, jika tidak mampu, diperbolehkan membaca niat dalam bahasa Indonesia.

Niat zakat fitrah hanya dibaca sekali. Tidak perlu membaca niat berulang-ulang.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, kita dapat membaca niat zakat fitrah dengan benar dan memastikan sahnya zakat fitrah yang kita keluarkan. Membaca niat zakat fitrah dengan benar juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang waktu membaca niat zakat fitrah dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca niat zakat fitrah.

Kesimpulan

Bacaan niat zakat fitrah merupakan aspek penting dalam ibadah zakat fitrah. Lafadz niat yang benar, waktu membaca niat, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca niat perlu dipahami dengan baik untuk memastikan sahnya zakat fitrah yang dikeluarkan. Membaca niat zakat fitrah juga memiliki hikmah yang mendalam, seperti meningkatkan kesadaran berbagi, memperkuat keimanan, dan menyucikan diri dan harta.

Setiap muslim yang mampu wajib mengeluarkan zakat fitrah dan membaca niat zakat fitrah dengan benar. Dengan memahami bacaan niat zakat fitrah dengan baik, kita dapat melaksanakan ibadah zakat fitrah secara optimal dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru