Panduan Lengkap Menghitung Zakat Mal dengan Mudah

Nur Jannah


Panduan Lengkap Menghitung Zakat Mal dengan Mudah

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Cara menghitung zakat mal cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah harta yang dimiliki dengan 2,5%. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki harta senilai Rp 100.000.000, maka zakat mal yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 2.500.000.

Zakat mal memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Bagi yang mengeluarkan, zakat mal dapat membersihkan harta dan meningkatkan ketakwaan. Sedangkan bagi yang menerima, zakat mal dapat membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam sejarah Islam, zakat mal telah menjadi kewajiban bagi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zakat mal merupakan salah satu dari lima rukun Islam, sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk menunaikannya.

Cara Menghitung Zakat Mal

Zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Cara menghitung zakat mal cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah harta yang dimiliki dengan 2,5%. Namun, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat mal, di antaranya:

 • Nisab
 • Harta
 • Utang
 • Zakat perhiasan
 • Zakat pertanian
 • Zakat peternakan
 • Zakat saham
 • Zakat emas dan perak
 • Zakat rikaz

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan perlu dipahami secara komprehensif agar dapat menghitung zakat mal dengan benar. Misalnya, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Selain itu, jenis harta yang dizakati juga perlu diperhatikan, apakah termasuk harta yang produktif atau tidak produktif. Harta produktif seperti saham dan emas dikenakan zakat yang berbeda dengan harta tidak produktif seperti perhiasan.

Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Dalam cara menghitung zakat mal, nisab menjadi faktor penentu apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Sebaliknya, jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dizakati.

Nisab memiliki peran yang sangat penting dalam cara menghitung zakat mal. Sebab, nisab menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, nisab untuk zakat emas dan perak adalah 85 gram. Jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 100 gram, yaitu sebesar 2,5 gram emas.

Dalam praktiknya, nisab dapat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dizakati. Misalnya, nisab untuk zakat pertanian berbeda dengan nisab untuk zakat peternakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui nisab yang berlaku untuk jenis harta yang akan dizakati.

Harta

Dalam cara menghitung zakat mal, harta merupakan aspek krusial yang menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Harta yang dimaksud dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dimiliki oleh seseorang.

 • Harta Produktif

  Harta produktif adalah harta yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat secara berkelanjutan. Contoh harta produktif antara lain emas, perak, saham, dan tanah yang disewakan.

 • Harta Tidak Produktif

  Harta tidak produktif adalah harta yang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat secara berkelanjutan. Contoh harta tidak produktif antara lain perhiasan, kendaraan, dan rumah yang ditempati sendiri.

 • Harta Dagangan

  Harta dagangan adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Harta dagangan termasuk dalam kategori harta produktif.

 • Harta Pertanian dan Peternakan

  Harta pertanian dan peternakan adalah harta yang diperoleh dari hasil pertanian atau peternakan. Harta ini memiliki nisab dan cara perhitungan zakat yang khusus.

Memahami jenis-jenis harta sangat penting dalam cara menghitung zakat mal. Sebab, setiap jenis harta memiliki nisab dan cara perhitungan zakat yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis harta, seseorang dapat menghitung zakat mal dengan benar dan tepat.

Utang

Utang memiliki hubungan yang erat dengan cara menghitung zakat mal. Dalam Islam, utang termasuk dalam kategori harta yang tidak produktif. Artinya, utang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat secara berkelanjutan.

Karena termasuk harta tidak produktif, utang tidak termasuk dalam nisab zakat mal. Dengan kata lain, utang tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung zakat mal.

Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kondisi di mana utang dapat memengaruhi cara menghitung zakat mal. Misalnya, jika seseorang memiliki utang yang sangat besar sehingga harta yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Hal ini dikarenakan harta yang dimiliki tidak mencapai nisab zakat mal.

Zakat perhiasan

Zakat perhiasan merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki perhiasan yang mencapai nisab. Cara menghitung zakat perhiasan cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah kadar emas atau perak yang dimiliki dengan 2,5%. Berikut beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat perhiasan:

 • Kadar emas atau perak

  Kadar emas atau perak dalam perhiasan menjadi faktor utama dalam menghitung zakat perhiasan. Semakin tinggi kadar emas atau perak, semakin besar zakat yang harus dikeluarkan.

 • Berat perhiasan

  Berat perhiasan juga memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Semakin berat perhiasan, semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan.

 • Nisab

  Nisab zakat perhiasan setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Jika jumlah perhiasan yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat perhiasan.

 • Harga emas atau perak

  Harga emas atau perak pada saat zakat dikeluarkan juga ikut memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Zakat perhiasan dihitung berdasarkan harga emas atau perak pada saat tersebut.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung zakat perhiasan dengan benar dan tepat. Zakat perhiasan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sehingga sangat penting untuk memahaminya dengan baik.

Zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki hasil pertanian yang mencapai nisab. Cara menghitung zakat pertanian cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah hasil pertanian yang diperoleh dengan 5% atau 10%, tergantung pada jenis tanaman dan cara pengairannya.

 • Jenis tanaman

  Jenis tanaman yang ditanam memengaruhi cara menghitung zakat pertanian. Tanaman pangan seperti padi dan gandum dikenakan zakat sebesar 5%, sedangkan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran dikenakan zakat sebesar 10%.

 • Cara pengairan

  Cara pengairan juga memengaruhi cara menghitung zakat pertanian. Tanaman yang diairi dengan air hujan atau mata air dikenakan zakat sebesar 5%, sedangkan tanaman yang diairi dengan air dari sungai atau sumur dikenakan zakat sebesar 10%.

 • Nisab

  Nisab zakat pertanian berbeda-beda tergantung pada jenis tanamannya. Misalnya, nisab zakat padi dan gandum adalah 653 kilogram, sedangkan nisab zakat buah-buahan dan sayur-sayuran adalah 525 kilogram.

 • Waktu pengeluaran zakat

  Zakat pertanian dikeluarkan setelah panen dan hasil pertanian telah dijemur dan dibersihkan. Zakat pertanian tidak boleh dikeluarkan sebelum panen, karena dikhawatirkan hasil panen akan berkurang atau gagal.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung zakat pertanian dengan benar dan tepat. Zakat pertanian merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sehingga sangat penting untuk memahaminya dengan baik.

Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki hewan ternak yang mencapai nisab. Cara menghitung zakat peternakan cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah hewan ternak yang dimiliki dengan persentase tertentu, tergantung pada jenis hewan ternaknya.

 • Jenis hewan ternak

  Jenis hewan ternak yang dimiliki memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing.

 • Jumlah hewan ternak

  Jumlah hewan ternak yang dimiliki juga memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Semakin banyak hewan ternak yang dimiliki, semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan.

 • Nisab

  Nisab zakat peternakan berbeda-beda tergantung pada jenis hewan ternaknya. Misalnya, nisab zakat unta adalah 5 ekor, sedangkan nisab zakat sapi dan kerbau adalah 30 ekor.

 • Waktu pengeluaran zakat

  Zakat peternakan dikeluarkan setiap tahun pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya. Zakat peternakan tidak boleh dikeluarkan sebelum hewan ternak mencapai nisab dan gemuk.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung zakat peternakan dengan benar dan tepat. Zakat peternakan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sehingga sangat penting untuk memahaminya dengan baik.

Zakat saham

Dalam konteks cara menghitung zakat mal, zakat saham merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki saham yang mencapai nisab. Cara menghitung zakat saham cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah saham yang dimiliki dengan nilai saham tersebut pada saat zakat dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan 2,5%.

 • Jenis saham

  Jenis saham yang dimiliki memengaruhi kewajiban zakat. Saham yang diperjualbelikan di pasar modal dan saham perusahaan yang bergerak di bidang halal wajib dizakati, sedangkan saham perusahaan yang bergerak di bidang haram tidak wajib dizakati.

 • Nilai saham

  Nilai saham yang digunakan untuk menghitung zakat adalah nilai saham pada saat zakat dikeluarkan. Nilai saham ini dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar.

 • Nisab

  Nisab zakat saham setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Jika jumlah saham yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat saham.

 • Waktu pengeluaran zakat

  Zakat saham dikeluarkan setiap tahun pada saat saham tersebut dimiliki dan mencapai nisab. Zakat saham tidak boleh dikeluarkan sebelum saham mencapai nisab.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung zakat saham dengan benar dan tepat. Zakat saham merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sehingga sangat penting untuk memahaminya dengan baik.

Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki emas atau perak yang mencapai nisab. Cara menghitung zakat emas dan perak cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah emas atau perak yang dimiliki dengan 2,5%.

 • Kadar emas atau perak

  Kadar emas atau perak yang dimiliki memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi kadar emas atau perak, semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan.

 • Berat emas atau perak

  Berat emas atau perak yang dimiliki juga memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Semakin berat emas atau perak, semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan.

 • Nisab

  Nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah 595 gram. Jika jumlah emas atau perak yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat emas atau perak.

 • Waktu pengeluaran zakat

  Zakat emas dan perak dikeluarkan setiap tahun pada saat emas atau perak tersebut dimiliki dan mencapai nisab. Zakat emas dan perak tidak boleh dikeluarkan sebelum emas atau perak mencapai nisab.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung zakat emas dan perak dengan benar dan tepat. Zakat emas dan perak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sehingga sangat penting untuk memahaminya dengan baik.

Zakat Rikaz

Zakat rikaz adalah salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemukan harta karun. Harta karun yang dimaksud dalam hal ini adalah harta yang terpendam di dalam bumi yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya. Cara menghitung zakat rikaz cukup mudah, yaitu dengan mengalikan jumlah harta karun yang ditemukan dengan 20%.

Zakat rikaz memiliki hubungan yang erat dengan cara menghitung zakat mal. Sebab, zakat rikaz termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Artinya, jika seseorang menemukan harta karun dan jumlahnya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat rikaz. Besarnya zakat rikaz yang harus dikeluarkan adalah 20% dari jumlah harta karun yang ditemukan.

Contoh nyata zakat rikaz dalam cara menghitung zakat mal adalah sebagai berikut. Jika seseorang menemukan harta karun berupa emas seberat 100 gram, maka zakat rikaz yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% x 100 gram = 20 gram emas. Zakat rikaz tersebut kemudian dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin atau lembaga sosial.

Pertanyaan Umum tentang Cara Menghitung Zakat Mal

Pertanyaan umum ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait cara menghitung zakat mal. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengklarifikasi aspek-aspek penting dalam menghitung zakat mal dan membantu umat Islam memahami kewajiban mereka dengan lebih baik.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan nisab dalam zakat mal?

Jawaban: Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara menghitung zakat perhiasan?

Jawaban: Zakat perhiasan dihitung dengan mengalikan jumlah kadar emas atau perak yang dimiliki dengan 2,5%.

Pertanyaan 3: Kapan waktu pengeluaran zakat pertanian?

Jawaban: Zakat pertanian dikeluarkan setelah panen dan hasil pertanian telah dijemur dan dibersihkan.

Pertanyaan 4: Berapakah nisab zakat saham?

Jawaban: Nisab zakat saham setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menghitung zakat emas dan perak?

Jawaban: Zakat emas dan perak dihitung dengan mengalikan jumlah emas atau perak yang dimiliki dengan 2,5%.

Pertanyaan 6: Apakah harta yang diperoleh dari riba wajib dizakati?

Jawaban: Tidak, harta yang diperoleh dari riba tidak wajib dizakati karena riba termasuk harta yang haram.

Pertanyaan umum ini memberikan pemahaman dasar tentang cara menghitung zakat mal. Untuk penjelasan yang lebih lengkap dan komprehensif, silakan merujuk ke bagian berikutnya yang akan membahas aspek-aspek penting dalam menghitung zakat mal secara lebih rinci.

Dengan memahami cara menghitung zakat mal dengan benar, umat Islam dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik dan berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat.

Tips Cara Menghitung Zakat Mal

Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menghitung zakat mal dengan benar dan mudah:

Tip 1: Tentukan Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Tentukan nisab yang sesuai dengan jenis harta yang Anda miliki, baik itu emas, perak, uang, saham, atau lainnya.

Tip 2: Hitung Harta yang Wajib Dizakati

Hitung semua harta yang Anda miliki dan wajib dizakati, termasuk uang tunai, tabungan, investasi, dan barang berharga. Jangan lupa untuk mengurangi utang Anda dari total harta.

Tip 3: Perhatikan Nisab Zakat Per Jenis Harta

Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda. Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat pertanian adalah 653 kilogram padi atau gandum.

Tip 4: Gunakan Kalkulator Zakat

Manfaatkan kalkulator zakat yang tersedia online atau di aplikasi ponsel. Kalkulator ini dapat membantu Anda menghitung zakat mal dengan cepat dan mudah.

Tip 5: Konsultasikan dengan Ahli

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kesulitan dalam menghitung zakat mal, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli, seperti ulama atau lembaga amil zakat.

Tip 6: Bayar Zakat Tepat Waktu

Zakat mal wajib dibayarkan setiap tahun pada saat harta mencapai nisab. Bayar zakat tepat waktu agar terhindar dari dosa.

Tip 7: Salurkan Zakat kepada yang Berhak

Salurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang sedang terlilit utang.

Tip 8: Niatkan Ibadah

Bayar zakat dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Zakat yang dibayarkan dengan ikhlas akan memberikan keberkahan bagi harta dan kehidupan Anda.

Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat menghitung zakat mal dengan benar dan mudah. Pembayaran zakat yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan akan memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri, masyarakat, dan bangsa.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah dan manfaat menunaikan zakat mal. Pemahaman yang komprehensif tentang zakat mal akan semakin memotivasi Anda untuk menunaikan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan

Menghitung zakat mal merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Dengan menghitung zakat mal dengan benar, umat Islam dapat memenuhi kewajiban agamanya dan berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Beberapa poin penting dalam menghitung zakat mal antara lain memahami nisab, jenis harta yang wajib dizakati, dan cara menghitung zakat untuk setiap jenis harta.

Menghitung zakat mal tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Zakat mal dapat membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan, dan menjadi sarana untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dengan menunaikan zakat mal, umat Islam dapat meraih keberkahan hidup dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru