Panduan Doa Niat Zakat Fitrah yang Benar

Nur Jannah


Panduan Doa Niat Zakat Fitrah yang Benar

Niat zakat fitrah adalah ungkapan dalam hati ketika mengeluarkan zakat fitrah. Bacaan niatnya adalah, “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri sunnatan lillahi ta’ala.” Artinya, “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta’ala.”

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, yaitu membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, dan membantu sesama yang membutuhkan. Zakat fitrah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam sejarah Islam, zakat fitrah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa Rasulullah SAW, zakat fitrah berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti kurma, gandum, dan beras. Namun, seiring berjalannya waktu, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut.

Doa Niat Zakat Fitrah

Doa niat zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan zakat fitrah. Doa ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam doa niat zakat fitrah, yaitu:

 • Lafaz
 • Waktu
 • Tempat
 • Orang yang Berniat
 • Harta yang Dizakati
 • Penerima Zakat
 • Cara Pembayaran
 • Tujuan Pembayaran
 • Ikhlas

Kesembilan aspek tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan dikhawatirkan tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang hendak menunaikan zakat fitrah untuk memperhatikan aspek-aspek tersebut secara seksama.

Lafal

Lafal merupakan bacaan yang diucapkan ketika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah. Lafadz niat zakat fitrah yang benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri sunnatan lillahi ta’ala“. Lafadz ini memiliki arti, “Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta’ala.”

Lafal niat zakat fitrah sangat penting karena menjadi penentu sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah tanpa membaca lafaz niat, maka zakat fitrah tersebut tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk membaca lafaz niat dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Membaca lafaz niat zakat fitrah juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, karena merupakan bentuk pengakuan dan penyerahan diri kepada-Nya.

Waktu

Waktu dalam doa niat zakat fitrah memegang peranan penting karena menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Waktu yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

 • Waktu Awal

  Waktu awal membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu tersebut, umat Islam sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

 • Waktu Akhir

  Waktu akhir membaca doa niat zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah shalat Idul Fitri dilaksanakan, maka waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah telah berakhir.

 • Waktu yang Dianjurkan

  Waktu yang paling dianjurkan untuk membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah shalat Isya dan sebelum tidur pada malam Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu tersebut, umat Islam biasanya berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, sehingga memudahkan untuk saling mengingatkan dan berbagi rezeki.

 • Waktu yang Masih Sah

  Meskipun waktu yang paling utama untuk membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan, namun zakat fitrah masih sah jika dikeluarkan setelah waktu tersebut hingga sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Namun, jika zakat fitrah dikeluarkan setelah waktu tersebut, maka hukumnya adalah makruh.

Dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkannya sah dan diterima oleh Allah SWT.

Tempat

Tempat merupakan salah satu aspek penting dalam doa niat zakat fitrah karena menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Tempat yang dimaksud dalam hal ini adalah tempat di mana doa niat zakat fitrah dibacakan.

 • Tempat Tinggal

  Tempat tinggal merupakan tempat yang paling umum digunakan untuk membaca doa niat zakat fitrah. Hal ini dikarenakan zakat fitrah biasanya dikeluarkan di rumah masing-masing.

 • Masjid

  Masjid juga merupakan tempat yang baik untuk membaca doa niat zakat fitrah. Hal ini dikarenakan masjid merupakan tempat ibadah dan berkumpulnya umat Islam.

 • Tempat Kerja

  Tempat kerja juga bisa dijadikan tempat untuk membaca doa niat zakat fitrah, terutama bagi mereka yang tidak sempat membacanya di rumah atau masjid.

 • Tempat Umum

  Tempat umum seperti pasar atau pusat perbelanjaan juga bisa dijadikan tempat untuk membaca doa niat zakat fitrah. Namun, perlu diperhatikan bahwa tempat umum biasanya ramai dan bising, sehingga mungkin sulit untuk berkonsentrasi saat membaca doa.

Dengan mengetahui tempat-tempat yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkannya sah dan diterima oleh Allah SWT.

Orang yang Berniat

Dalam konteks doa niat zakat fitrah, orang yang berniat memegang peranan penting karena menjadi subjek yang mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang berniat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar zakat fitrah yang dikeluarkannya sah dan diterima oleh Allah SWT.

 • Mukallaf

  Orang yang berniat haruslah mukallaf, yaitu telah memenuhi syarat-syarat taklif, yaitu baligh, berakal, dan merdeka.

 • Mampu

  Orang yang berniat haruslah mampu mengeluarkan zakat fitrah. Kemampuan ini dilihat dari kepemilikan harta yang melebihi kebutuhan pokoknya dan keluarganya.

 • Muslim

  Orang yang berniat haruslah seorang muslim. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan.

 • Berniat

  Yang dimaksud dengan berniat dalam konteks ini adalah berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Niat ini harus diucapkan secara lisan atau di dalam hati ketika mengeluarkan zakat fitrah.

Dengan memperhatikan syarat-syarat orang yang berniat dalam doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkannya sah dan diterima oleh Allah SWT.

Harta yang Dizakati

Harta yang dizakati merupakan salah satu aspek penting dalam doa niat zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok, seperti beras, g, atau kurma. Makanan pokok tersebut kemudian dinilai dengan harga yang berlaku pada saat dikeluarkannya zakat fitrah.

Dalam doa niat zakat fitrah, terdapat lafaz yang menunjukkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Lafaz tersebut adalah “af’anni” yang artinya “bebaskanlah aku”. Lafaz ini menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta yang melebihi kebutuhan pokoknya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seorang muslim telah memenuhi kewajibannya dan terbebas dari dosa yang mungkin telah dilakukan selama bulan Ramadhan.

Contoh harta yang dizakati dalam doa niat zakat fitrah adalah uang, emas, perak, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Zakat fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, seperti masjid atau lembaga amil zakat.

Dengan memahami hubungan antara harta yang dizakati dan doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting karena dapat membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, dan membantu sesama yang membutuhkan.

Penerima Zakat

Penerima zakat merupakan salah satu aspek penting dalam doa niat zakat fitrah, karena doa tersebut dipanjatkan dengan tujuan untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam Islam, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

 • Amil zakat

  Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya.

 • Riqab

  Riqab adalah hamba sahaya atau orang yang terlilit utang.

 • Gharim

  Gharim adalah orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya.

 • Fisabilillah

  Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk jihad atau dakwah.

 • Ibnu sabil

  Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dengan memahami golongan penerima zakat dalam doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat yang dikeluarkannya akan sampai kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yaitu untuk membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, dan membantu sesama yang membutuhkan.

Cara Pembayaran

Cara pembayaran zakat fitrah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam doa niat zakat fitrah. Doa niat zakat fitrah yang benar dan sesuai sunnah Rasulullah SAW tidak hanya mencakup lafaz niat, tetapi juga cara pembayaran zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam.

Terdapat dua cara pembayaran zakat fitrah yang umum dilakukan, yaitu dengan makanan pokok atau dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok dilakukan dengan menyerahkan makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma, kepada penerima zakat secara langsung. Sedangkan pembayaran zakat fitrah dengan uang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang yang setara dengan harga makanan pokok kepada lembaga amil zakat atau kepada penerima zakat secara langsung.

Kedua cara pembayaran zakat fitrah tersebut sama-sama sah dan diterima oleh Allah SWT. Namun, pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok lebih dianjurkan karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok juga lebih bermanfaat bagi penerima zakat, karena dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Dengan memahami hubungan antara cara pembayaran zakat fitrah dan doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Pembayaran zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting karena dapat membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, dan membantu sesama yang membutuhkan.

Tujuan Pembayaran

Tujuan pembayaran merupakan aspek penting dalam doa niat zakat fitrah karena menunjukkan arah dan motivasi dari ibadah yang dilakukan. Doa niat zakat fitrah yang benar dan sesuai sunnah Rasulullah SAW tidak hanya mencakup lafaz niat, cara pembayaran, dan penerima zakat, tetapi juga tujuan pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

 • Membersihkan Harta

  Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik, seperti riba, syubhat, dan harta yang diperoleh dari jalan yang haram. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seorang muslim dapat mensucikan hartanya dan menjadikannya halal dan berkah.

 • Menyucikan Diri dari Dosa

  Zakat fitrah juga berfungsi untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan selama bulan Ramadhan. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seorang muslim dapat memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya.

 • Membantu Sesama yang Membutuhkan

  Zakat fitrah merupakan ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, seorang muslim dapat berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung.

 • Menjalin Silaturahmi

  Pembayaran zakat fitrah secara langsung kepada penerima zakat dapat menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiyah. Dengan berinteraksi langsung dengan penerima zakat, seorang muslim dapat menunjukkan rasa peduli dan kasih sayangnya kepada sesama.

Dengan memahami tujuan pembayaran zakat fitrah dalam doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Pembayaran zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting karena dapat membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, membantu sesama yang membutuhkan, dan menjalin silaturahmi.

Ikhlas

Ikhlas merupakan salah satu aspek penting dalam doa niat zakat fitrah, karena menjadi penentu diterima atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Ikhlas artinya melakukan sesuatu hanya karena Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Dalam konteks zakat fitrah, ikhlas berarti mengeluarkan zakat fitrah semata-mata karena menjalankan perintah Allah SWT, bukan karena ingin dipuji atau dihormati orang lain.

Ikhlas memiliki pengaruh yang besar terhadap doa niat zakat fitrah. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas, maka zakat fitrah tersebut akan diterima oleh Allah SWT dan akan memberikan pahala yang besar. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah tidak dengan ikhlas, maka zakat fitrah tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT dan tidak akan memberikan pahala. Contoh ikhlas dalam doa niat zakat fitrah adalah ketika seseorang mengucapkan niat zakat fitrah dengan sepenuh hati dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

Dengan memahami hubungan antara ikhlas dan doa niat zakat fitrah, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ikhlas merupakan salah satu kunci utama dalam beribadah, termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dengan ikhlas, zakat fitrah yang dikeluarkan akan menjadi ibadah yang bernilai tinggi dan akan memberikan pahala yang besar. Sebaliknya, tanpa ikhlas, zakat fitrah yang dikeluarkan tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah SWT.

Tanya Jawab Seputar Doa Niat Zakat Fitrah

Tanya jawab berikut disusun untuk membantu memahami doa niat zakat fitrah dengan lebih jelas. Tanya jawab ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang umum diajukan dan mengklarifikasi aspek-aspek penting dari doa niat zakat fitrah.

Pertanyaan 1: Apa saja aspek penting yang harus diperhatikan dalam doa niat zakat fitrah?

Jawaban: Aspek penting yang harus diperhatikan dalam doa niat zakat fitrah meliputi lafaz, waktu, tempat, orang yang berniat, harta yang dizakati, penerima zakat, cara pembayaran, tujuan pembayaran, dan ikhlas.

Pertanyaan 2: Bagaimana lafaz doa niat zakat fitrah yang benar?

Jawaban: Lafadz doa niat zakat fitrah yang benar adalah “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri sunnatan lillahi ta’ala” yang artinya “Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta’ala.”

Pertanyaan 3: Kapan waktu yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah berhak diterima oleh delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara pembayaran zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban: Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan makanan pokok atau dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok.

Pertanyaan 6: Apa tujuan utama dari pembayaran zakat fitrah?

Jawaban: Tujuan utama pembayaran zakat fitrah adalah untuk membersihkan harta, menyucikan diri dari dosa, membantu sesama yang membutuhkan, dan menjalin silaturahmi.

Demikian tanya jawab seputar doa niat zakat fitrah. Semoga tanya jawab ini dapat membantu dalam memahami dan melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Masih banyak aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam menjalankan ibadah zakat fitrah, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang tata cara pembayaran zakat fitrah.

Tips Membaca Doa Niat Zakat Fitrah

Membaca doa niat zakat fitrah merupakan hal yang penting agar zakat fitrah yang dikeluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda membaca doa niat zakat fitrah dengan benar:

Pastikan Anda memahami makna doa niat zakat fitrah. Doa niat zakat fitrah berbunyi “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri sunnatan lillahi ta’ala”. Artinya, “Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta’ala.”

Bacalah doa niat zakat fitrah dengan jelas dan benar. Jangan terburu-buru atau salah mengucapkan lafaz doa niat zakat fitrah.

Bacalah doa niat zakat fitrah dengan penuh keyakinan dan ikhlas. Yakinlah bahwa Allah SWT akan menerima zakat fitrah yang Anda keluarkan.

Baca doa niat zakat fitrah pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk membaca doa niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Baca doa niat zakat fitrah di tempat yang baik. Anda dapat membaca doa niat zakat fitrah di rumah, masjid, atau tempat umum lainnya yang bersih dan tenang.

Perhatikan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Tentukan cara pembayaran zakat fitrah yang sesuai. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan makanan pokok atau dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok.

Bayarlah zakat fitrah dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Yakinlah bahwa Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat membaca doa niat zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Membaca doa niat zakat fitrah merupakan langkah awal dalam melaksanakan ibadah zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

Setelah membaca doa niat zakat fitrah, langkah selanjutnya adalah menunaikan zakat fitrah dengan cara membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat atau langsung kepada orang yang berhak menerimanya.

Kesimpulan

Doa niat zakat fitrah merupakan bagian penting dalam ibadah zakat fitrah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Doa niat zakat fitrah diucapkan dengan lafaz “Nawaitu an ukhrija zakatul fitri sunnatan lillahi ta’ala” yang artinya “Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta’ala”. Doa niat zakat fitrah dibaca pada waktu setelah matahari terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri hingga sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah waktu, tempat, orang yang berniat, harta yang dizakati, penerima zakat, cara pembayaran, tujuan pembayaran, dan ikhlas. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru