Panduan Lengkap Minimal Rakaat Tarawih

Nur Jannah


Panduan Lengkap Minimal Rakaat Tarawih

Pengertian dan Contoh “Minimal Rakaat Tarawih” Tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Jumlah rakaat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di masjid umumnya adalah 20 rakaat. Namun, ada juga yang memilih untuk melakukan tarawih dengan jumlah rakaat yang lebih sedikit, yang dikenal dengan istilah “minimal rakaat tarawih”. Minimal rakaat tarawih adalah 8 rakaat, yang terdiri dari 2 rakaat salat sunnah qabliyah tarawih dan 6 rakaat salat tarawih.

Keutamaan, Manfaat, dan Sejarah Singkat Meskipun jumlah rakaatnya lebih sedikit, minimal rakaat tarawih tetap memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Di antara manfaatnya adalah mendapatkan pahala salat tarawih, melatih kesabaran dan kekhusyukan, serta mempererat ukhuwah Islamiah. Dari segi sejarah, praktik minimal rakaat tarawih telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah melaksanakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat, yang kemudian menjadi dasar bagi penetapan minimal rakaat tarawih.

Penutup Dengan demikian, minimal rakaat tarawih merupakan salah satu alternatif ibadah tarawih yang dapat dilakukan dengan tetap memperoleh keutamaan dan manfaatnya. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang minimal rakaat tarawih, termasuk panduan pelaksanaannya, hikmah yang terkandung di dalamnya, serta pandangan para ulama mengenai praktik ini.

Minimal Rakaat Tarawih

Dalam melaksanakan ibadah tarawih, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan minimal rakaat tarawih. Aspek-aspek ini sangatlah krusial karena dapat memengaruhi keabsahan, keutamaan, dan hikmah dari ibadah tarawih itu sendiri.

 • Sholat Sunnah Qabliyah
 • Jumlah Rakaat
 • Tata Cara Pelaksanaan
 • Niat
 • Waktu Pelaksanaan
 • Keutamaan
 • Hikmah
 • Pandangan Ulama

Setiap aspek memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek lainnya. Misalnya, jumlah rakaat yang dilakukan akan memengaruhi tata cara pelaksanaan dan keutamaannya. Begitu juga dengan waktu pelaksanaan yang akan berdampak pada hikmah dan pandangan para ulama mengenai praktik minimal rakaat tarawih. Dengan memahami secara mendalam aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan khusyuk, sehingga dapat memperoleh manfaat dan keutamaan yang diharapkan.

Sholat Sunnah Qabliyah

Sholat sunnah qabliyah merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardhu. Dalam konteks tarawih, sholat sunnah qabliyah tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat tarawih. Sholat sunnah ini memiliki kaitan yang erat dengan minimal rakaat tarawih.

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, sholat sunnah qabliyah tarawih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minimal rakaat tarawih. Hal ini dikarenakan sholat sunnah qabliyah merupakan pembuka atau pengantar untuk sholat tarawih. Tanpa adanya sholat sunnah qabliyah, maka sholat tarawih tidak dianggap sah. Dengan demikian, sholat sunnah qabliyah tarawih menjadi komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan minimal rakaat tarawih.

Dalam praktiknya, sholat sunnah qabliyah tarawih biasanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat ini dilaksanakan dengan niat sholat sunnah qabliyah tarawih. Tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah pada umumnya, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, ruku’, sujud, dan diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat sunnah qabliyah, dilanjutkan dengan sholat tarawih sebanyak 6 rakaat.

Dengan memahami keterkaitan antara sholat sunnah qabliyah dan minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan khusyuk. Selain itu, pemahaman ini juga dapat memberikan manfaat dan keutamaan yang lebih besar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Jumlah Rakaat

Jumlah rakaat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah tarawih, khususnya dalam konteks minimal rakaat tarawih. Jumlah rakaat yang dilakukan akan memengaruhi keabsahan, keutamaan, dan tata cara pelaksanaan tarawih. Minimal rakaat tarawih yang ditetapkan adalah 8 rakaat, yang terdiri dari 2 rakaat sholat sunnah qabliyah tarawih dan 6 rakaat sholat tarawih.

Jumlah rakaat ini memiliki kaitan yang erat dengan sejarah dan praktik pelaksanaan tarawih sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Praktik ini kemudian diikuti oleh para sahabat dan tabi’in, sehingga menjadi dasar penetapan jumlah minimal rakaat tarawih. Sholat sunnah qabliyah tarawih menjadi pembuka atau pengantar untuk sholat tarawih, sedangkan 6 rakaat sholat tarawih merupakan inti dari ibadah tersebut.

Dengan memahami hubungan antara jumlah rakaat dan minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, pemahaman ini juga dapat memberikan manfaat dan keutamaan yang lebih besar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Selain itu, jumlah rakaat yang dilakukan juga dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Yang terpenting adalah melaksanakan ibadah tarawih dengan khusyuk dan ikhlas, sehingga dapat memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Tata Cara Pelaksanaan

Dalam melaksanakan minimal rakaat tarawih, terdapat tata cara pelaksanaan yang perlu diperhatikan agar ibadah yang dilakukan sah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Tata cara pelaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting, di antaranya:

 • Niat
  Niat adalah salah satu rukun salat, termasuk dalam salat tarawih. Niat dilakukan di awal salat dengan mengucapkan lafaz niat dalam hati, yaitu “Ushalli sunnatat tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala” (saya salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala).
 • Takbiratul Ihram
  Takbiratul ihram adalah ucapan “Allahu Akbar” yang menandai dimulainya salat. Dalam tarawih, takbiratul ihram diucapkan setelah membaca niat di dalam hati.
 • Rukuk dan Sujud
  Rukuk dan sujud merupakan gerakan dalam salat yang dilakukan setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dalam tarawih, rukuk dan sujud dilakukan secara sempurna dan tuma’ninah.
 • Tasyahud Akhir
  Tasyahud akhir adalah duduk di antara dua sujud pada rakaat terakhir. Dalam tarawih, tasyahud akhir dilakukan sebelum membaca salam.

Dengan memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan minimal rakaat tarawih dengan benar, umat Islam dapat memperoleh pahala dan keberkahan dari ibadah yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tata cara yang tepat juga dapat meningkatkan kekhusyukan dan ketaatan dalam beribadah.

Niat

Niat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan minimal rakaat tarawih. Niat adalah suatu kehendak atau tujuan yang diucapkan dalam hati sebelum melakukan suatu ibadah. Dalam konteks minimal rakaat tarawih, niat berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan.

 • Lafal Niat

  Lafal niat minimal rakaat tarawih adalah “Ushalli sunnatat tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala” (saya salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala).

 • Waktu Niat

  Niat diucapkan dalam hati sebelum memulai salat tarawih, tepatnya setelah takbiratul ihram.

 • Jenis Niat

  Niat minimal rakaat tarawih termasuk niat qauliyah, yaitu niat yang diucapkan dalam hati.

 • Kesalahan Niat

  Jika seseorang salah mengucapkan niat atau tidak berniat sama sekali, maka salat tarawih yang dilakukannya tidak sah.

Dengan memahami aspek niat dalam minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, pemahaman ini juga dapat memberikan manfaat dan keutamaan yang lebih besar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan minimal rakaat tarawih memiliki kaitan erat dengan keutamaan dan hikmah di balik ibadah ini. Pelaksanaan tarawih pada waktu tertentu dapat memengaruhi kualitas ibadah dan pahala yang diperoleh.

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis, waktu pelaksanaan tarawih yang utama adalah pada sepertiga malam terakhir. Pada waktu inilah, diharapkan umat Islam dapat memperoleh ketenangan dan kekhusyukan yang lebih baik dalam beribadah. Namun, jika seseorang tidak dapat melaksanakan tarawih pada waktu tersebut, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya pada waktu lain, seperti setelah sholat Isya’ atau sebelum waktu imsak.

Contoh nyata pengaruh waktu pelaksanaan terhadap minimal rakaat tarawih adalah ketika seseorang melaksanakan tarawih pada sepertiga malam terakhir. Pada waktu tersebut, biasanya akan lebih mudah untuk mencapai kekhusyukan dan fokus dalam beribadah. Hal ini dapat berdampak pada kualitas salat tarawih yang lebih baik, sehingga pahala yang diperoleh juga lebih besar.

Memahami hubungan antara waktu pelaksanaan dan minimal rakaat tarawih dapat memberikan manfaat praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah ini. Dengan melaksanakan tarawih pada waktu yang tepat, diharapkan dapat memperoleh pahala dan hikmah yang lebih maksimal. Selain itu, pemahaman ini juga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah tarawih, sehingga dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keutamaan

Keutamaan merupakan salah satu aspek penting dalam ibadah minimal rakaat tarawih. Keutamaan ini merujuk pada pahala dan keberkahan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya yang melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar. Keutamaan minimal rakaat tarawih memiliki kaitan yang erat dengan keutamaan ibadah tarawih secara umum, di mana tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan.

Salah satu keutamaan minimal rakaat tarawih adalah dapat memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT. Pahala ini diberikan kepada hamba-Nya yang berupaya untuk mendirikan salat tarawih, meskipun hanya dengan jumlah rakaat yang sedikit. Selain itu, minimal rakaat tarawih juga dapat menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan kekhusyukan dalam beribadah. Dengan melaksanakan tarawih secara rutin, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan menjadi pribadi yang lebih bertaqwa.

Dalam praktiknya, keutamaan minimal rakaat tarawih dapat dirasakan oleh umat Islam yang melaksanakannya. Misalnya, seseorang yang melaksanakan minimal rakaat tarawih secara rutin akan merasakan ketenangan dan kekhusyukan dalam beribadah. Selain itu, ibadah ini juga dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiah, karena biasanya tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musala.

Hikmah

Dalam konteks ibadah minimal rakaat tarawih, hikmah merujuk pada nilai-nilai luhur dan pelajaran berharga yang terkandung di balik pelaksanaan ibadah ini. Hikmah minimal rakaat tarawih tidak hanya terbatas pada pahala yang diperoleh, tetapi juga mencakup aspek-aspek pengembangan diri dan pembinaan spiritual.

 • Pelatihan Kesabaran dan Kekhusyukan

  Melaksanakan minimal rakaat tarawih secara rutin dapat melatih kesabaran dan kekhusyukan dalam beribadah. Tarawih yang dilaksanakan dalam jumlah rakaat yang banyak, membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Dengan membiasakan diri untuk melaksanakan tarawih secara lengkap, umat Islam dapat melatih kesabaran dan meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.

 • Peningkatan Kualitas Ibadah

  Melalui minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadah mereka secara keseluruhan. Tarawih merupakan sarana untuk melatih fokus dan konsentrasi dalam beribadah. Dengan melaksanakan tarawih secara rutin, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadah wajib mereka, seperti salat lima waktu.

 • Penguat Ukhuwah Islamiah

  Tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musala. Hal ini menjadi sarana yang efektif untuk mempererat ukhuwah Islamiah di antara sesama umat Islam. Melalui kegiatan tarawih bersama, umat Islam dapat saling mengenal, berbagi pengalaman, dan memperkuat tali persaudaraan.

 • Pengingat akan Kematian

  Pelaksanaan tarawih pada malam hari, khususnya pada sepertiga malam terakhir, dapat menjadi pengingat akan kematian. Pada waktu tersebut, suasana biasanya lebih tenang dan hening. Hal ini dapat mendorong umat Islam untuk merenungi kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.

Dengan memahami hikmah yang terkandung dalam minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih bermakna. Hikmah ini bukan hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga dapat berdampak positif pada aspek kehidupan lainnya, seperti peningkatan kesabaran, kekhusyukan, dan kualitas ibadah secara keseluruhan.

Pandangan Ulama

Pandangan ulama menjadi salah satu aspek penting dalam memahami hukum dan hikmah pelaksanaan minimal rakaat tarawih. Para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai masalah ini, namun semuanya memiliki landasan dalil dan argumen yang kuat.

 • Dasar Hukum

  Ulama berbeda pendapat mengenai dasar hukum pelaksanaan minimal rakaat tarawih. Ada yang berpendapat bahwa dasar hukumnya adalah sunnah, ada pula yang berpendapat bahwa dasar hukumnya adalah wajib.

 • Jumlah Rakaat

  Ulama juga berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat minimal rakaat tarawih. Ada yang berpendapat bahwa jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat, ada pula yang berpendapat bahwa jumlah rakaatnya adalah 10 rakaat atau lebih.

 • Waktu Pelaksanaan

  Ulama juga berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan minimal rakaat tarawih. Ada yang berpendapat bahwa waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat Isya’, ada pula yang berpendapat bahwa waktu pelaksanaannya adalah pada sepertiga malam terakhir.

 • Keutamaan

  Ulama sepakat bahwa pelaksanaan minimal rakaat tarawih memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mendapatkan pahala yang besar, melatih kesabaran dan kekhusyukan, serta mempererat ukhuwah Islamiah.

Dengan memahami pandangan ulama mengenai minimal rakaat tarawih, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, pemahaman ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pendapat yang akan diikuti dalam pelaksanaan ibadah tarawih.

Tanya Jawab Seputar Minimal Rakaat Tarawih

Berikut adalah beberapa tanya jawab terkait dengan minimal rakaat tarawih yang sering ditanyakan:

Pertanyaan 1: Berapa jumlah rakaat minimal tarawih?

Jawaban: Jumlah rakaat minimal tarawih adalah 8 rakaat, yang terdiri dari 2 rakaat shalat sunnah qabliyah tarawih dan 6 rakaat shalat tarawih.


Pertanyaan 2: Kapan waktu pelaksanaan minimal rakaat tarawih?

Jawaban: Waktu pelaksanaan minimal rakaat tarawih adalah setelah shalat Isya’ hingga sebelum waktu imsak. Namun, waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir.


Pertanyaan 3: Apakah boleh melaksanakan minimal rakaat tarawih setelah waktu sepertiga malam terakhir?

Jawaban: Boleh, namun pahalanya tidak sebesar jika dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir.


Pertanyaan 4: Bagaimana niat shalat tarawih?

Jawaban: Niat shalat tarawih adalah “Ushalli sunnatat tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala” (saya salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala).


Pertanyaan 5: Apakah boleh melaksanakan minimal rakaat tarawih secara sendirian?

Jawaban: Boleh, namun lebih utama dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musala.


Pertanyaan 6: Apa hikmah dari melaksanakan minimal rakaat tarawih?

Jawaban: Hikmah dari melaksanakan minimal rakaat tarawih adalah melatih kesabaran dan kekhusyukan, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah Islamiah, dan sebagai penggugur dosa.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar minimal rakaat tarawih. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ibadah penting di bulan Ramadan ini.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan minimal rakaat tarawih secara lebih rinci. Dengan memahami tata cara yang benar, kita dapat melaksanakan ibadah tarawih dengan lebih baik dan khusyuk.

Tips Melaksanakan Minimal Rakaat Tarawih

Melaksanakan ibadah minimal rakaat tarawih dengan baik dan benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

Khusyuk merupakan kunci dalam melaksanakan ibadah tarawih. Upayakan untuk menyingkirkan segala pikiran dan gangguan yang dapat mengurangi kekhusyukan selama salat.

Membaca surat dan ayat Al-Qur’an dengan jelas dan tartil akan membantu meningkatkan kekhusyukan dan pemahaman terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

Ruku’ dan sujud merupakan rukun penting dalam salat. Laksanakan ruku’ dan sujud dengan sempurna dan tuma’ninah untuk memperoleh pahala yang lebih besar.

Tarawih merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar (memohon ampunan) dan doa. Manfaatkan waktu tarawih untuk memohon ampunan atas dosa-dosa dan memanjatkan doa-doa terbaik.

Waktu pelaksanaan tarawih yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir. Jika memungkinkan, upayakan untuk melaksanakan tarawih pada waktu tersebut untuk memperoleh pahala yang lebih besar.

Tarawih lebih utama dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musala. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiah, tarawih berjamaah juga dapat meningkatkan kekhusyukan dan semangat ibadah.

Ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Pastikan bahwa ibadah tarawih yang dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin terlihat oleh orang lain atau mengharapkan pujian.

Meskipun tarawih merupakan ibadah yang berat, namun penting untuk menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Tidurlah yang cukup sebelum melaksanakan tarawih agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah minimal rakaat tarawih dengan lebih baik dan khusyuk. Melalui ibadah yang berkualitas, semoga kita dapat memperoleh pahala yang besar dan keberkahan dari Allah SWT.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat pelaksanaan minimal rakaat tarawih. Dengan memahami hikmah dan manfaatnya, diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan ibadah ini.

Kesimpulan

Ibadah minimal rakaat tarawih merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Meskipun jumlah rakaatnya lebih sedikit dari tarawih pada umumnya, minimal rakaat tarawih tetap memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Melaksanakan minimal rakaat tarawih dapat melatih kesabaran dan kekhusyukan, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah Islamiah, dan menjadi penggugur dosa.

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan minimal rakaat tarawih, seperti niat, waktu pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, memahami pandangan ulama mengenai minimal rakaat tarawih juga penting untuk melaksanakan ibadah ini dengan benar sesuai tuntunan syariat.

Dengan memahami seluk-beluk minimal rakaat tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan khusyuk, sehingga dapat memperoleh pahala dan keberkahan yang melimpah dari Allah SWT. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru