Macam-Macam Zakat Wajib Diketahui Umat Muslim

Nur Jannah


Macam-Macam Zakat Wajib Diketahui Umat Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Sementara bagi masyarakat, zakat dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, zakat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan jalan.

Sebutkan Macam Macam Zakat

Zakat memiliki beberapa macam yang wajib diketahui oleh umat Islam. Setiap macam zakat memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda-beda. Berikut adalah 10 macam zakat yang perlu diketahui:

 • Zakat Fitrah
 • Zakat Mal
 • Zakat Profesi
 • Zakat Emas dan Perak
 • Zakat Perniagaan
 • Zakat Pertanian
 • Zakat Peternakan
 • Zakat Rikaz
 • Zakat Ma’din
 • Zakat Saham

Setiap macam zakat memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda-beda. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan setiap tahun ketika harta telah mencapai nisab. Zakat profesi wajib dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, sedangkan zakat emas dan perak wajib dikeluarkan ketika kepemilikan emas dan perak telah mencapai nisab. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan, sedangkan zakat pertanian wajib dikeluarkan dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Zakat peternakan wajib dikeluarkan dari hewan ternak yang telah mencapai nisab, sedangkan zakat rikaz wajib dikeluarkan dari harta karun yang ditemukan. Zakat ma’din wajib dikeluarkan dari hasil tambang yang telah mencapai nisab, sedangkan zakat saham wajib dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi saham.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat fitrah memiliki beberapa aspek penting yang perlu diketahui, antara lain:

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, sebelum shalat Idul Fitri.

 • Besaran Zakat

  Besaran zakat fitrah adalah sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tempat tinggal.

 • Penerima Zakat

  Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

 • Hukum Zakat Fitrah

  Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu.

Zakat fitrah memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Zakat fitrah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan rasa kebersamaan umat Islam.

Zakat Mal

Zakat mal merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nisab. Zakat mal memiliki peranan penting dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat dan merupakan salah satu komponen utama dari sebutkan macam macam zakat.

Zakat mal memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis zakat lainnya. Pertama, zakat mal dikeluarkan dari harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, zakat mal memiliki nisab yang berbeda-beda tergantung pada jenis hartanya. Ketiga, zakat mal dikeluarkan setiap tahun sekali pada saat harta telah mencapai nisab.

Zakat mal memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Zakat mal dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Zakat mal juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menyediakan dana untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal, namun memiliki beberapa kekhususan yang membedakannya dengan jenis zakat mal lainnya.

 • Objek Zakat

  Objek zakat profesi adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, baik berupa gaji, honorarium, maupun jasa profesi.

 • Nisab Zakat

  Nisab zakat profesi adalah setara dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan, atau boleh juga dikumpulkan dan dikeluarkan setahun sekali.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat profesi sama dengan penerima zakat mal, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Zakat profesi memiliki peran penting dalam menjaga kesederhanaan hidup dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menunaikan zakat profesi, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki simpanan emas dan perak yang telah mencapai nisab. Zakat emas dan perak termasuk dalam kategori zakat mal, namun memiliki beberapa kekhususan yang membedakannya dengan jenis zakat mal lainnya.

Zakat emas dan perak memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menunaikan zakat emas dan perak, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, zakat emas dan perak dikeluarkan sebesar 2,5% dari total simpanan emas dan perak yang telah mencapai nisab. Nisab zakat emas adalah sebesar 85 gram, sedangkan nisab zakat perak adalah sebesar 595 gram. Zakat emas dan perak dapat dikeluarkan setiap tahun sekali atau setiap kali menerima emas dan perak baru.

Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki usaha perdagangan dan telah mencapai nisab. Zakat perniagaan memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam.

 • Objek Zakat

  Objek zakat perniagaan adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan, baik berupa barang maupun jasa.

 • Nisab Zakat

  Nisab zakat perniagaan adalah setara dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat perniagaan dikeluarkan setiap tahun sekali, yaitu pada saat keuntungan telah mencapai nisab.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat perniagaan sama dengan penerima zakat mal, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Dengan menunaikan zakat perniagaan, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Zakat perniagaan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki lahan pertanian dan telah mencapai nisab. Zakat pertanian memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam.

 • Objek Zakat

  Objek zakat pertanian adalah hasil panen dari lahan pertanian, baik berupa padi, jagung, gandum, maupun buah-buahan.

 • Nisab Zakat

  Nisab zakat pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kilogram.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat pertanian dikeluarkan setelah panen dan hasil panen telah mencapai nisab.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat pertanian sama dengan penerima zakat mal, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan menunaikan zakat pertanian, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat peternakan memiliki peranan penting dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat dan merupakan salah satu komponen dari “sebutkan macam macam zakat”.

Zakat peternakan dikeluarkan dari hewan ternak yang telah mencapai nisab, yaitu sejumlah tertentu yang berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Zakat peternakan dikeluarkan setiap tahun sekali pada saat hewan ternak tersebut sedang gemuk-gemuknya. Penerima zakat peternakan sama dengan penerima zakat lainnya, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Zakat peternakan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Zakat peternakan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Zakat peternakan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menyediakan dana untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan salah satu dari sebutkan macam macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemukan harta karun atau benda berharga yang terpendam di dalam bumi.

 • Jenis Harta Karun

  Harta karun yang wajib dizakati meliputi emas, perak, dan benda berharga lainnya yang terpendam di dalam bumi, baik yang ditemukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

 • Nisab Zakat

  Nisab zakat rikaz adalah sebesar 1/5 atau 20% dari nilai harta karun yang ditemukan.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat rikaz dikeluarkan segera setelah harta karun ditemukan dan dikuasai.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat rikaz sama dengan penerima zakat lainnya, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Zakat rikaz memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menunaikan zakat rikaz, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Zakat Ma’din

Zakat ma’din merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal. Zakat ma’din wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki hasil tambang, baik berupa emas, perak, batu mulia, atau mineral lainnya.

 • Jenis Tambang

  Jenis tambang yang wajib dizakati adalah tambang yang hasilnya memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, batu mulia, dan mineral lainnya.

 • Nisab Zakat

  Nisab zakat ma’din adalah setara dengan nisab zakat emas, yaitu sebesar 85 gram emas.

 • Waktu Pengeluaran

  Zakat ma’din dikeluarkan setelah hasil tambang diambil dan telah mencapai nisab.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat ma’din sama dengan penerima zakat lainnya, yaitu fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Zakat ma’din memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menunaikan zakat ma’din, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Zakat Saham

Zakat saham merupakan salah satu jenis zakat yang termasuk dalam kategori zakat mal. Zakat saham wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki saham pada suatu perusahaan dan telah mencapai nisab.

Zakat saham memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis zakat mal lainnya. Pertama, objek zakat saham adalah nilai saham yang dimiliki, bukan keuntungan atau dividen yang diperoleh dari saham tersebut. Kedua, nisab zakat saham adalah setara dengan nisab zakat emas, yaitu sebesar 85 gram emas. Ketiga, waktu pengeluaran zakat saham adalah setiap tahun sekali, yaitu pada saat saham telah mencapai nisab.

Zakat saham memiliki peran penting dalam menjaga kesucian harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Dengan menunaikan zakat saham, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, zakat saham juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menyediakan dana untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Tanya Jawab Seputar Sebutkan Macam Macam Zakat

Berikut adalah beberapa tanya jawab seputar sebutkan macam macam zakat yang mungkin dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang kewajiban ini dalam Islam:

Pertanyaan 1: Apa saja jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam?

Jawaban: Terdapat 10 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat rikaz, zakat ma’din, dan zakat saham.

Pertanyaan 2: Kapan waktu pengeluaran zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 3: Berapa nisab zakat mal?

Jawaban: Nisab zakat mal adalah senilai 85 gram emas.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Zakat dapat diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Pertanyaan 5: Apakah zakat saham wajib dikeluarkan?

Jawaban: Ya, zakat saham wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki saham pada suatu perusahaan dan telah mencapai nisab.

Pertanyaan 6: Apa manfaat menunaikan zakat?

Jawaban: Menunaikan zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar sebutkan macam macam zakat. Semoga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman Anda tentang kewajiban ini. Perlu diketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting, sehingga menunaikannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

Pada artikel selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang tata cara penghitungan dan pendistribusian zakat, serta berbagai aspek penting lainnya yang terkait dengan zakat.

Tips Menunaikan Zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam menunaikan zakat:

Tip 1: Hitung nisab dengan benar

Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Pastikan Anda menghitung nisab dengan benar agar tidak salah dalam menunaikan zakat.

Tip 2: Tentukan jenis zakat yang wajib Anda tunaikan

Terdapat 10 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pastikan Anda mengetahui jenis zakat yang wajib Anda tunaikan.

Tip 3: Cari tahu waktu pengeluaran zakat

Setiap jenis zakat memiliki waktu pengeluaran yang berbeda-beda. Pastikan Anda mengetahui waktu pengeluaran zakat agar dapat menunaikannya tepat waktu.

Tip 4: Salurkan zakat kepada yang berhak

Zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, such as fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan lain sebagainya.

Tip 5: Jangan menunda menunaikan zakat

Menunda menunaikan zakat dapat mengurangi nilai pahala Anda. Segera tunaikan zakat setelah Anda mengetahui bahwa Anda wajib menunaikannya.

Tip 6: Niatkan karena Allah SWT

Menunaikan zakat harus diniatkan karena Allah SWT. Jangan menunaikan zakat hanya untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain.

Tip 7: Laporkan zakat yang telah Anda tunaikan

Melaporkan zakat yang telah Anda tunaikan dapat membantu lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat secara lebih baik.

Tip 8: Ajak orang lain untuk menunaikan zakat

Ajak orang-orang di sekitar Anda untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, Anda dapat menyebarkan kebaikan dan membantu lebih banyak orang.

Menunaikan zakat memiliki banyak manfaat, both bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan menunaikan zakat, Anda dapat membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pendistribusian zakat. Tata cara pendistribusian zakat sangat penting untuk diketahui agar zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Kesimpulan

Dengan memahami sebutkan macam macam zakat, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat dengan baik dan benar. Kesepuluh macam zakat tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk menyucikan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa poin utama yang perlu ditekankan antara lain:

 1. Zakat fitrah dan zakat mal merupakan dua jenis zakat yang paling umum diketahui dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat.
 2. Jenis zakat yang lebih spesifik, such as zakat profesi, zakat emas dan perak, dan zakat saham, juga harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Menunaikan zakat tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberi zakat karena dapat membersihkan harta dan menyucikan jiwa.

Sebagai penutup, menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dengan menunaikan zakat, umat Islam dapat menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru