Panduan Lengkap Zakat Mal: Pengertian, Jenis Harta, dan Cara Menghitungnya

Nur Jannah


Panduan Lengkap Zakat Mal: Pengertian, Jenis Harta, dan Cara Menghitungnya

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu sejumlah tertentu yang telah ditetapkan. Contoh zakat mal adalah zakat emas, perak, uang tunai, dan hasil pertanian.

Zakat mal memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan zakat maupun bagi yang menerimanya. Bagi yang mengeluarkan zakat, zakat dapat membersihkan harta dan menjadikannya berkah. Bagi yang menerima zakat, zakat dapat membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam sejarah Islam, zakat mal telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Khalifah Umar bin Khattab pernah menetapkan peraturan tentang zakat mal, yang kemudian menjadi dasar bagi sistem zakat yang berlaku hingga sekarang.

Zakat Mal Adalah

Zakat mal merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta benda mencapai nisab tertentu. Aspek-aspek penting terkait zakat mal meliputi:

 • Hukum: Wajib
 • Nisab: Jumlah harta tertentu
 • Jenis harta: Emas, perak, uang, hasil pertanian
 • Waktu: Setiap tahun
 • Penerima: Fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil
 • Kadar: 2,5%
 • Manfaat: Membersihkan harta, meringankan beban hidup orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 • Hukum tidak mengeluarkan: Berdosa

Zakat mal tidak hanya sekedar kewajiban, namun juga memiliki dampak positif bagi individu dan masyarakat. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki akan menjadi lebih berkah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, zakat juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum

Zakat mal memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Hukum ini merupakan sebuah perintah yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat, maka akan berdosa dan hartanya tidak berkah.

Hukum wajib menjadi komponen penting dalam zakat mal karena menjadi dasar kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Tanpa adanya hukum wajib, maka zakat mal hanya akan menjadi anjuran yang tidak mengikat. Selain itu, hukum wajib juga menjadi dasar bagi negara untuk mengatur dan memastikan bahwa zakat mal dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat.

Contoh nyata hukum wajib dalam zakat mal adalah ketika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Maka, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat malnya sebesar 2,5%. Jika orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan berdosa dan hartanya tidak berkah.

Pemahaman tentang hukum wajib dalam zakat mal memiliki implikasi praktis yang penting. Pertama, umat Islam memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya. Kedua, negara memiliki peran untuk mengatur dan memastikan berjalannya zakat mal dengan baik. Ketiga, zakat mal dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nisab

Nisab merupakan salah satu unsur penting dalam zakat mal. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat.

Nisab berbeda-beda tergantung pada jenis hartanya. Misalnya, nisab untuk emas adalah 85 gram, nisab untuk perak adalah 595 gram, dan nisab untuk uang tunai adalah setara dengan 85 gram emas. Penetapan nisab ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya dikeluarkan dari harta yang telah mencapai jumlah tertentu dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pemiliknya.

Contoh nyata nisab dalam zakat mal adalah ketika seseorang memiliki emas seberat 100 gram. Karena emas tersebut telah mencapai nisab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yaitu sebesar 2,5 gram emas.

Memahami nisab dalam zakat mal memiliki implikasi praktis yang penting. Pertama, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas kapan mereka wajib mengeluarkan zakat. Kedua, nisab menjadi dasar perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Ketiga, nisab membantu memastikan bahwa zakat dikeluarkan dari harta yang telah mencapai jumlah tertentu dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pemiliknya.

Jenis Harta

Zakat mal diwajibkan atas beberapa jenis harta, yaitu emas, perak, uang, dan hasil pertanian. Penetapan jenis harta ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti:

 • Harta yang Bernilai
  Emas, perak, dan uang merupakan harta yang memiliki nilai intrinsik dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama.
 • Harta yang Mudah Dicairkan
  Hasil pertanian merupakan harta yang mudah dicairkan dan dapat menghasilkan keuntungan.
 • Harta yang Bermanfaat
  Emas, perak, uang, dan hasil pertanian merupakan harta yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk investasi.

Dengan memahami jenis harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat mengetahui harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat dapat ditunaikan secara benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Waktu

Zakat mal memiliki waktu atau periode tertentu untuk dikeluarkan, yaitu setiap tahun. Ketentuan waktu ini memiliki beberapa aspek penting sebagai berikut:

 • Waktu Penghitungan

  Waktu penghitungan zakat mal adalah setiap tahun hijriah. Artinya, setiap individu diwajibkan menghitung dan mengeluarkan zakat malnya setiap satu tahun sekali, terhitung sejak harta tersebut pertama kali mencapai nisab.

 • Waktu Pengeluaran

  Waktu pengeluaran zakat mal adalah setelah waktu penghitungan. Individu diwajibkan mengeluarkan zakat malnya segera setelah waktu penghitungan tiba. Hal ini bertujuan agar harta yang telah mencapai nisab dapat segera ditunaikan zakatnya dan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berhak.

 • Waktu Jatuh Tempo

  Waktu jatuh tempo zakat mal adalah satu tahun setelah harta tersebut mencapai nisab. Artinya, jika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab pada tanggal 1 Januari 2023, maka waktu jatuh tempo zakat malnya adalah pada tanggal 1 Januari 2024.

 • Hukum Mengakhirkan Zakat

  Mengakhirkan zakat mal dari waktu yang telah ditentukan hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan zakat merupakan hak bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan menunda atau mengakhiri zakat, maka sama saja dengan menahan hak orang lain.

Dengan memahami ketentuan waktu dalam zakat mal, setiap individu dapat mengetahui kapan mereka wajib menghitung, mengeluarkan, dan membayar zakat malnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat mal dapat ditunaikan secara benar dan tepat waktu, sehingga harta yang telah mencapai nisab dapat segera dimanfaatkan oleh mereka yang berhak.

Penerima

Dalam zakat mal, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Golongan-golongan ini memiliki kriteria dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendistribusian zakat harus tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang optimal.

 • Fakir dan Miskin

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua golongan ini berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak menerima zakat sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang baru yang masuk Islam. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka dalam proses keislamannya.

 • Riqab

  Riqab adalah budak atau hamba sahaya. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka memerdekakan diri.

 • Gharimin

  Gharimin adalah orang yang memiliki utang. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu melunasi utangnya.

 • Fisabilillah

  Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahid atau dai. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu perjuangan mereka.

 • Ibnu Sabil

  Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan.

Pendistribusian zakat kepada delapan golongan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sosial dalam Islam. Dengan membantu mereka yang membutuhkan, zakat mal dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kadar

Dalam zakat mal, kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Kadar ini memiliki beberapa aspek penting, antara lain:

 • Nisab

  Kadar 2,5% berlaku bagi harta yang telah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

 • Jenis Harta

  Kadar 2,5% berlaku untuk beberapa jenis harta, yaitu emas, perak, uang, dan hasil pertanian. Masing-masing jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda.

 • Waktu

  Kadar 2,5% berlaku setiap tahun. Artinya, setiap tahun individu diwajibkan mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab.

 • Penerima

  Kadar 2,5% didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kadar 2,5% dalam zakat mal merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sosial dalam Islam. Dengan mengeluarkan zakat sesuai kadar yang telah ditetapkan, umat Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat

Zakat mal tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi yang mengeluarkannya. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya adalah membersihkan harta, meringankan beban hidup orang lain, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 • Membersihkan Harta

  Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki akan menjadi lebih bersih dan berkah. Hal ini karena zakat merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin telah bercampur di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki akan menjadi lebih halal dan suci.

 • Meringankan Beban Hidup Orang Lain

  Zakat juga bermanfaat untuk meringankan beban hidup orang lain. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan lainnya dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama.

 • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

  Zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dengan demikian, zakat mal memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi yang mengeluarkannya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat-manfaat tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, peduli terhadap sesama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum tidak mengeluarkan

Dalam konteks zakat mal, hukum tidak mengeluarkan zakat memiliki implikasi yang serius, yaitu berdosa. Hukum ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk memenuhi kewajibannya mengeluarkan zakat, sehingga mereka terhindar dari dosa dan harta yang dimiliki menjadi lebih berkah.

 • Kewajiban yang Ditinggalkan

  Tidak mengeluarkan zakat merupakan bentuk meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini berimplikasi pada dosa bagi yang tidak melaksanakannya.

 • Harta Tidak Berkah

  Bagi yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Hal ini karena zakat merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin telah bercampur di dalamnya.

 • Sanksi di Akhirat

  Tidak mengeluarkan zakat juga akan berdampak pada sanksi di akhirat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

 • Menahan Hak Orang Lain

  Zakat merupakan hak bagi fakir miskin dan golongan yang membutuhkan lainnya. Dengan tidak mengeluarkan zakat, berarti menahan hak orang lain yang seharusnya berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukum tidak mengeluarkan zakat mal adalah berdosa. Kewajiban mengeluarkan zakat harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih dan berkah, serta terhindar dari sanksi di akhirat.

Tanya Jawab Zakat Mal

Berikut adalah beberapa tanya jawab umum seputar zakat mal:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat mal?

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Pertanyaan 2: Kapan waktu mengeluarkan zakat mal?

Zakat mal dikeluarkan setiap tahun sekali, setelah kepemilikan harta mencapai nisab dan telah melewati satu tahun.

Pertanyaan 3: Siapa saja yang berhak menerima zakat mal?

Zakat mal berhak diterima oleh delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 4: Berapa kadar zakat mal yang harus dikeluarkan?

Kadar zakat mal yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab.

Pertanyaan 5: Apakah hukum mengeluarkan zakat mal?

Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat.

Pertanyaan 6: Apa saja manfaat mengeluarkan zakat mal?

Manfaat mengeluarkan zakat mal antara lain membersihkan harta, meringankan beban hidup orang lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah beberapa tanya jawab seputar zakat mal. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang zakat mal dan mendorong kita untuk menunaikannya dengan baik.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat mal.

Tips Menunaikan Zakat Mal

Membayar zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Berikut adalah beberapa tips untuk menunaikan zakat mal dengan baik:

1. Hitung Harta yang Dimiliki

Langkah pertama adalah menghitung seluruh harta yang dimiliki, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun hasil pertanian. Pastikan untuk menghitung semua harta yang telah mencapai nisab.

2. Tentukan Nisab Zakat

Setelah menghitung harta yang dimiliki, tentukan nisab zakat sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Nisab berbeda-beda untuk setiap jenis harta, seperti 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak.

3. Hitung Kadar Zakat

Setelah mengetahui nisab zakat, hitung kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kadar zakat mal adalah 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab.

4. Tentukan Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat mal harus dikeluarkan setiap tahun setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Waktu pengeluaran zakat dapat disesuaikan dengan waktu penerimaan harta.

5. Salurkan Zakat kepada yang Berhak

Salurkan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pastikan zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

6. Buat Dokumentasi Pembayaran Zakat

Setelah menyalurkan zakat, buatlah dokumentasi pembayaran zakat sebagai bukti bahwa zakat telah dibayarkan. Dokumentasi ini dapat berupa kwitansi atau bukti transfer.

7. Niat Menunaikan Zakat

Saat menunaikan zakat, niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT. Niat yang tulus akan menjadikan ibadah zakat lebih bermakna dan berpahala.

8. Berdoa Setelah Menunaikan Zakat

Setelah menunaikan zakat, berdoalah kepada Allah SWT agar zakat yang telah dikeluarkan diterima dan memberikan keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain.

Dengan mengikuti tips di atas, kita dapat menunaikan zakat mal dengan baik dan benar. Zakat mal yang ditunaikan dengan ikhlas akan memberikan banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat menunaikan zakat mal. Bagaimana zakat mal dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Zakat mal merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Zakat mal memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Bagi yang mengeluarkan zakat, zakat dapat membersihkan harta, meringankan beban hidup orang lain, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi yang menerima zakat, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup.

Beberapa poin utama dari pembahasan tentang zakat mal adalah sebagai berikut:

 1. Zakat mal memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat.
 2. Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, dan hasil pertanian.
 3. Kadar zakat mal yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab.

Ketiga poin utama ini saling berkaitan dan membentuk dasar pemahaman tentang zakat mal. Zakat mal merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena hukumnya yang wajib. Jenis harta yang wajib dizakati dan kadar zakat yang harus dikeluarkan telah ditentukan berdasarkan syariat Islam. Dengan memahami dan menunaikan zakat mal sesuai dengan ketentuan, umat Islam dapat menjalankan salah satu kewajiban agamanya dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru